Holandês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Dear Sir,
Geachte heer
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
I am delighted to be called upon as a reference for…
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
...distinguished himself / herself by…
... onderscheidde zich door ...
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
His / her greatest talent is / lies in…
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
He / she is a creative problem-solver.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
He / she has a broad range of skills.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
He / she communicates his / her ideas clearly.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
He / she handles responsibility well.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
He / she always takes an active role in… .
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
His / her main responsibilities were…
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
His / her weekly tasks involved…
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Usada para avaliar um candidato positivamente
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Usada para avaliar positivamente um candidato
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Usada para avaliar positivamente um candidato
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Usada para avaliar negativamente um candidato
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva