Finlandês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Dear Sir,
Hyvä Herra,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Dear Madam,
Hyvä Rouva
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Dear Sir / Madam,
Hyvä Herra / Rouva
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dear Sirs,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
To whom it may concern,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Dear Mr. Smith,
Hyvä herra Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Dear Mrs. Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Dear Miss Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Dear Ms. Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
I am delighted to be called upon as a reference for…
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
...distinguished himself / herself by…
...erottautui hyvillä...
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
His / her greatest talent is / lies in…
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
He / she is a creative problem-solver.
Hän on luova ongelmanratkaisija
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
He / she has a broad range of skills.
Hänellä on laajat taidot
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
He / she communicates his / her ideas clearly.
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
He / she handles responsibility well.
Hän on luotettava henkilö
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Hänellä on hyvä tietämys...
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
He / she always takes an active role in… .
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
His / her main responsibilities were…
Hänen päävastuualueensa olivat...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
His / her weekly tasks involved…
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Usada para avaliar um candidato positivamente
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Usada para avaliar positivamente um candidato
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Usada para avaliar positivamente um candidato
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Usada para avaliar negativamente um candidato
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Usada para encerrar uma carta de referência positiva