Dinamarquês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Dear Sir,
Kære Hr.,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Dear Madam,
Kære Fru.,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
To whom it may concern,
Til hvem det vedkommer,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Dear Mrs. Smith,
Kære fru. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
I am delighted to be called upon as a reference for…
Jeg er begejstret for at være reference for...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
...distinguished himself / herself by…
... adskilte sig selv ved at...
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
His / her greatest talent is / lies in…
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
He / she is a creative problem-solver.
Han / hun er en kreativ problemløser.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
He / she has a broad range of skills.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
He / she communicates his / her ideas clearly.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
He / she handles responsibility well.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Han / hun har en omfattende viden om... .
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
He / she always takes an active role in… .
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
His / her main responsibilities were…
Hans / hendes ansvarområder var...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
His / her weekly tasks involved…
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Usada para avaliar um candidato positivamente
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Usada para avaliar positivamente um candidato
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Usada para avaliar positivamente um candidato
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Usada para avaliar negativamente um candidato
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva