Inglês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Geachte heer
Dear Sir,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
I am delighted to be called upon as a reference for…
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
... onderscheidde zich door ...
...distinguished himself / herself by…
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
His / her greatest talent is / lies in…
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
He / she is a creative problem-solver.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
He / she has a broad range of skills.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
He / she handles responsibility well.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
He / she always takes an active role in… .
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
His / her main responsibilities were…
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
His / her weekly tasks involved…
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Usada para avaliar um candidato positivamente
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Usada para avaliar positivamente um candidato
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Usada para avaliar positivamente um candidato
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva