Chinês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Hyvä Herra,
尊敬的先生,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Hyvä Rouva
尊敬的女士,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Hyvä Herra / Rouva
尊敬的先生/女士,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的先生们,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的收信人,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Hyvä herra Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Hyvä rouva Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Hyvä neiti Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Hyvä neiti / rouva Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
很高兴可以为...做推荐
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
在他...时加入...,我和他初次认识
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
我毫不犹豫为...写推荐信
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
我很高兴能为...写推荐信
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
...erottautui hyvillä...
...以...区别于其他人
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
他/她最大的才能在于...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
Hän on luova ongelmanratkaisija
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
Hänellä on laajat taidot
他/她拥有众多技能。
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
他/她能清楚地表达自己的想法。
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
Hän on luotettava henkilö
他/她能很好的处理各种责任。
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
Hänellä on hyvä tietämys...
他/她在...方面拥有广泛知识
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
他/她总是积极参加...
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Hänen päävastuualueensa olivat...
他/她的主要职责是...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
他/她每周的工作包括...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Usada para avaliar um candidato positivamente
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Usada para avaliar positivamente um candidato
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
...总能高质量地按时完成工作。
Usada para avaliar positivamente um candidato
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
我认为...应该被优先考虑,因为...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Usada para encerrar uma carta de referência positiva