Tcheco | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Distinguido Señor:
Vážený pane,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Distinguida Señora:
Vážená paní,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Distinguidos Señores:
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Apreciados Señores:
Dobrý den,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
A quien pueda interesar
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Apreciado Sr. Pérez:
Vážený pane Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Apreciada Sra. Pérez:
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Apreciada Srta. Pérez:
Vážená slečno Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Apreciada Sra. Pérez:
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Puedo recomendar abiertamente a X...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
X se distinguió por su...
... vynikal(a) v... .
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
Su más considerable talento es...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
On/ona řeší problémy efektivně.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
Tiene una amplia gama de habilidades.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
On/ona má obsáhnou znalost...
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
On/ona je iniciativní v... .
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Sus principales responsabilidades fueron...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Sus tareas diarias involucraban...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Usada para avaliar um candidato positivamente
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Usada para avaliar positivamente um candidato
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Usada para avaliar positivamente um candidato
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva