Polonês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Distinguido Señor:
Szanowny Panie,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Distinguida Señora:
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Distinguidos Señores:
Szanowni Państwo,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Apreciados Señores:
Szanowni Państwo,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
A quien pueda interesar
Szanowni Państwo,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Apreciado Sr. Pérez:
Szanowny Panie,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Apreciada Sra. Pérez:
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Apreciada Srta. Pérez:
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Apreciada Sra. Pérez:
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Puedo recomendar abiertamente a X...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Znam ... od... i jako... w...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
X se distinguió por su...
...wyróżniał/-a się...
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
Su más considerable talento es...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
Tiene una amplia gama de habilidades.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
... posiada szeroką wiedzę...
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Zawsze bierze czynny udział w...
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Sus principales responsabilidades fueron...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Sus tareas diarias involucraban...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Usada para avaliar um candidato positivamente
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Usada para avaliar positivamente um candidato
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Usada para avaliar positivamente um candidato
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva