Grego | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Distinguido Señor:
Αγαπητέ κύριε,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Distinguida Señora:
Αγαπητή κυρία,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Distinguidos Señores:
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Apreciados Señores:
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
A quien pueda interesar
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Apreciado Sr. Pérez:
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Apreciada Sra. Pérez:
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Apreciada Srta. Pérez:
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Apreciada Sra. Pérez:
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Puedo recomendar abiertamente a X...
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
X se distinguió por su...
... εξ αρχής έδειξε ότι...
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
Su más considerable talento es...
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
Tiene una amplia gama de habilidades.
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Είναι υπεύθυνο άτομο.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Sus principales responsabilidades fueron...
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Sus tareas diarias involucraban...
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
Usada para avaliar um candidato positivamente
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
Usada para avaliar positivamente um candidato
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
Usada para avaliar positivamente um candidato
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva