Turco | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

尊敬的先生,
Sayın Yetkili,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
尊敬的女士,
Sayın Yetkili,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
尊敬的先生/女士,
Sayın Yetkili,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
尊敬的先生们,
Sayın Yetkililer,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
尊敬的收信人,
Yetkili makama,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
尊敬的史密斯先生,
Sayın Ahmet Bey,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
尊敬的史密斯女士,
Sayın Ayşe Hanım,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
尊敬的史密斯小姐,
Sayın Dilek Hanım,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
尊敬的史密斯小姐/女士,
Sayın Lale Hanım,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
很高兴可以为...做推荐
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
在他...时加入...,我和他初次认识
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
我毫不犹豫为...写推荐信
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
我很高兴能为...写推荐信
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
...以...区别于其他人
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
他/她最大的才能在于...
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
他/她拥有众多技能。
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
他/她能清楚地表达自己的想法。
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
他/她能很好的处理各种责任。
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
他/她在...方面拥有广泛知识
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
... onun sıradışı özelliğidir.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
他/她总是积极参加...
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
他/她的主要职责是...
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
他/她每周的工作包括...
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Usada para avaliar um candidato positivamente
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Usada para avaliar positivamente um candidato
...总能高质量地按时完成工作。
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
Usada para avaliar positivamente um candidato
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Usada para avaliar negativamente um candidato
我认为...应该被优先考虑,因为...
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva