Tailandês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

尊敬的先生,
เรียน ท่าน
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
尊敬的女士,
้เรียน ท่าน
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
尊敬的先生/女士,
เรียนท่านผู้ชาย/ท่านผู้หญิง
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
尊敬的先生们,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
尊敬的收信人,
ถึงบุุคคลที่ไม่ทราบชื่อ
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
尊敬的史密斯先生,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
尊敬的史密斯女士,
เรียน คุณ สมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
尊敬的史密斯小姐,
เรียน คุณ สมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
尊敬的史密斯小姐/女士,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
很高兴可以为...做推荐
ฉันรู้สึกยินดีที่จะถูกเรียกให้เป็นตัวแทนของ...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
在他...时加入...,我和他初次认识
ฉันได้รู้จักกับ...ใน...เมื่อเขาเข้าร่วม...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
...ได้ขอร้องให้ฉันเขียนจดหมายเพื่อให้ใบสมัครของเขาน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับ...ฉันยินดีมากที่จะทำเช่นนั้น
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
ฉันเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้เป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงานของ...ตั้งแต่...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
ฉันยินดีเป็นอย่างมากที่จะเขียนจดหมายรับรองให้แก่... ในจดหมายฉบับนี้ฉันขอแสดงความนับถือและความพึงพอใจให้แก่บุคคลที่อุทิศตนให้แก่บริษัทของฉัน
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
我毫不犹豫为...写推荐信
ฉันไม่รู้สึกลังเลในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...เลย
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
我很高兴能为...写推荐信
รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
ได้รู้จัก...ตั้งแต่...เมื่อเขา/เธอสมัครเข้าคลาสเรียนของฉัน/ได้เข้าทำงานที่...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
ฉันได้รู้จัก...มาทั้งหมด...เดือน/ปีในฐานะของ...ที่...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
ฉันเป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงาน/อาจารย์ตั้งแต่...ถึง...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
...ได้ทำงานกับฉันในหลากหลายโครงการในฐานะ...และวัดจากผลงานของเขา/เธอ ฉันสามารถจัดอันดับให้เขา/เธอเป็น...ที่ดีที่สุดที่เราเคยมีมา
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
ตั้งแต่การเริ่มต้นการทำงาน ฉันคิดว่าเขา/เธอนั้นเป็นคนที่...
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
...以...区别于其他人
...จัดเขา/เธอโดยจำแนกจาก...
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
他/她最大的才能在于...
ความสามารถพิเศษของเขา/เธอนั้นอยู่ที่...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
เขา/เธอนั้นมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
他/她拥有众多技能。
เขา/เธอมีความสามารถหลากหลายเป็นอย่างมาก
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
他/她能清楚地表达自己的想法。
เขา/เธอสามารถสื่อสารได้อย่างแจ่มชัด
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
他/她能很好的处理各种责任。
เขา/เธอมีความรับผิดชอบ
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
他/她在...方面拥有广泛知识
เขา/เธอมีความรู้กว้างขวางมากเกี่ยวกับ...
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
เขาสามารถจับแนวคิดได้อย่างรวดเร็วและยอมรับคำติชมเกี่ยวกับผลงานของเขา
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
ฉันต้องการจะกล่าวตรงนี้ว่า...นั้นมีทักษะในการ...
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
ความสามารถของเขาและเธอในการ...นั้นมีค่าเป็นอย่างมาก
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
他/她总是积极参加...
เขาและเธอมีบทบาทเป็นอย่างมากในการ...
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
เขา/เธอทำงานเสร็จตามเวลา เมื่อเขา/เธอมีคำถามเกี่ยวกับงาน เขาและเธอจะถามและแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
ในระหว่างที่เขาและเธอทำงานกับเรา ความรับผิดชอบของเขาประกอบไปด้วย...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
他/她的主要职责是...
ความรับผิดชอบหลักๆของเขา/เธอคือ...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
他/她每周的工作包括...
งานทุกอาทิตย์ของเขาประกอบไปด้วย...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
ฉันอยากจะพูดว่าฉันมีความสนุกสนานเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับ...เขา/เธอนั้นเป็นคนฉลาด จริงใจและเชื่อถือได้
Usada para avaliar um candidato positivamente
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
ผลงานของเขา/เธอในบริษัทนี้นั้นดีเป็นอย่างมากซึ่งนั้นเป็นสิ่งบ่งชี้ที่บอกว่าเขาเป็นบุคคลที่มีค่าในบริษัทของคุณ
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
ในความคิดเห็นของฉัน ...เป็นคนที่ทำงานหนักที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับงานที่ทำ
Usada para avaliar positivamente um candidato
...总能高质量地按时完成工作。
...ได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องๆเรื่องมาก
Usada para avaliar positivamente um candidato
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
จุดอ่อนที่ฉันสังเกตได้จากผลงานของเขาคือ...
Usada para avaliar negativamente um candidato
我认为...应该被优先考虑,因为...
ฉันเชื่อว่า...ฉันมีความสามารถเหนือผู้สมัครคนอื่นๆเพราะ...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
...จะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมของคุณเป็นอย่างมาก ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันได้
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
ฉันแนะนำ...เป็นอย่างมาก เขา/เธอจะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมเป็นอย่างมาก
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
ฉันมีความมั่นใจว่า...จะเป็นคนที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ฉันแนะนำเขา/เธอเป็นอย่างสูง
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
ฉันได้ทำการเขียนรับรองเขาอย่างดีเยี่ยม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
ฉันมีความคิดว่าความสามารถของเขาในการ...นั้นเป็นจุดแข็งของเขาที่ทำให้เขาสามารถสานต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยของคุณ ซึ่งเป็นสถานที่เขาสามารถพัฒนาความสามารถของเขาได้
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
มันเป็นความพึงพอใจของฉันเป็นอย่างมากที่จะรับรองเขา ฉันหวังว่าข้อมูลเหล่านี้นั้นจะมีประโยชน์สำหรับคุณ
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
ฉันแนะนำ....อย่างเต็มหัวใจ เนื่องจากเขาเป็นคนที่มีความสามารถเป็นอย่างมาก
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
น้อยคนมากที่ฉันจะแนะนำหรืออ้างอิงให้แก่ใครสักคน แต่ในกรณีของ....แล้วนั้นเป็นข้อยกเว้น
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
ฉันนับถือ...ในฐานะเพื่อนร่วมงาน แต่ฉันสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาว่า ฉันไม่สามารถแนะนำเขาหรือเธอเข้าทำงานในบริษัทของคุณ
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
ฉันจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมจากคุณ
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
คุณสามารถติดต่อฉันได้โดยจดหมาย/อีเมลถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
Usada para encerrar uma carta de referência positiva