Holandês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

尊敬的先生,
Geachte heer
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
尊敬的女士,
Geachte mevrouw
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
尊敬的先生/女士,
Geachte heer, mevrouw
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
尊敬的先生们,
Geachte dames en heren
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
尊敬的收信人,
Geachte dames en heren
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
尊敬的史密斯先生,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
尊敬的史密斯女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
尊敬的史密斯小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
尊敬的史密斯小姐/女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
很高兴可以为...做推荐
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
在他...时加入...,我和他初次认识
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
我毫不犹豫为...写推荐信
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
我很高兴能为...写推荐信
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
...以...区别于其他人
... onderscheidde zich door ...
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
他/她最大的才能在于...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
他/她拥有众多技能。
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
他/她能清楚地表达自己的想法。
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
他/她能很好的处理各种责任。
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
他/她在...方面拥有广泛知识
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
他/她总是积极参加...
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
他/她的主要职责是...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
他/她每周的工作包括...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Usada para avaliar um candidato positivamente
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Usada para avaliar positivamente um candidato
...总能高质量地按时完成工作。
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Usada para avaliar positivamente um candidato
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Usada para avaliar negativamente um candidato
我认为...应该被优先考虑,因为...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva