Italiano | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

سيدي المحترم،
Gentilissimo,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
السيدة المحترمة،
Gentilissima,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
السيد المحترم \ السيدة المحترمة،
A chi di competenza,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
السادة المحترمون،
Alla cortese attenzione di ...,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
إلى مَنْ يهمّهُ الأمر،
A chi di competenza,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
عزيزي السيد رامي،
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
عزيزتي السيدة رامي،
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
عزيزتي الآنسة نادية،
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
عزيزتي السيدة نادية،
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
يسعدني أن أكتب هذه رسالة التوصية هذه نيابة عن...
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
لقد كان لي شرف التعرف على... في...، عندما التحق...
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
لقد طلب مني ... أنْ أكتب رسالة توصية دعما لمطلبه لـ... وأنا سعيد جدّا لأقوم بهدا الدور.
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
لقد كان لي الشرف أن أكون رئيساَ \ مُشرفا على \ زميلا لـ... منذ... .
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
يُسعدني أن أكتب رسالة التوصية هذه لـ... في هذه الرسالة أودّ أن أعبّر عن احترامي وتقديري لهذا الشاب اللامع الذي قدم مساهمات جليلة لعمل الفريق الذي أشرف عليه.
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
أكتب رسالة التوصية هذه لـ... دونَ أيّ تردّدٍ.
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
إنه لمن دواعي سروري أن رسالة التوصية هذه لـ...
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
لقد تعرفت على... منذ...، عندما كان مسجّلاً \ كانت مسجّلةً في الصف الذي قمت بتدريسه \ بدأ \ بدأت العمل في...
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
لقد عرفت ... لــ .... أشهر \ سنوات بصفتي... في...
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
لقد كنت رئيس العمل لـ \ المشرف على \ زميلا لـ \ أستاذاً لــ من ... إلى ...
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
عمل \ عملت لديّ على مشروعات مختلفة بصفته \ بصفتها... وبناء على عمله \ عملها فإني أعتبره \ أعتبرها كواحد \ كواحدة من أفضل... الذين عملوا لدينا.
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

لقد عرفتهُ \ عرفتها كشخص ... منذ بداية تعاوننا.
Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
لقد تميّز \ تميّزت بـ...
...si è distinto/a più volte per...
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
موهبته \ موهبتها الأعظم تكمن في...
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
يحلّ \ تحلّ المشاكل بشكل خلاّقٍ.
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
يملك \ تملك مجموعة واسعة من المهاراتِ.
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
يشرح أفكاره ويبلغها \ تشرح أفكارها وتبلغها بوضوح.
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
يتحمّل \ تتحمّل المسؤولية جيّداً.
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
يملك \ تملك معرفة واسعة بـ...
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
إنه يتعلم \ إنها تتعلم المفاهيم الجديدة بسرعة ويقبل \ تقبل النقد البنّاء والتعليمات المتعلقة بالعمل.
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
أودّ أن أذكر هنا، أنّ... هو \ هي... ويملك \ تملك القدرة على...
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
قُدْرتهُ \ قُدْرتها الكبيرة على ....كانت لا تُقدّر بثمن.
È estremamente portato per...
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
يقوم \ تقوم دائما بدور فعّال في ...
Ha sempre preso parte attiva in...
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
ينتهي من عمله \ تنتهي من عملها في الوقت المحدد. عندما يكون لديه \ لديها مشاغل أو أسئلة حول مهمة كُلِّف \ كُلِّفت بها، فإنه يتكلم \ فإنّها تتكلم بكل صراحة وبشكل مباشر، معبّرا \ معبّرة بذلك عما يختلج في أذهان الآخرين دون أن يفصحوا عنه.
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

حين كان \ كانت معنا... . هذه المسؤولية تستلزم...
Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
كانت مسؤولياته \ مسؤولياتها الأساسية...
I suoi doveri principali erano:
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
شملت مهماته \ مهماتها الأسبوعية...
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

أود أن أقول إنه لَمِن الممتع العمل مع...، هو \ هي شخص يُعتمد عليه وذكي \ ذكية ذو \ ذات حس فكاهي جيّد.
Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Usada para avaliar um candidato positivamente
إذا كان أداؤه \ أداؤها في شركتنا دليلا جيداً على كيفية أدائه \ أدائها مستقبلا في شركتك فإنه سيكون \ فإنها ستكون مكسبا إيجابيا حقيقيا لبرنامجك.
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
في رأيي، ... يعمل بشكل جادّ ويتولى المهمات بشكل ذاتي ويفهم تماما ما يحتاجه كل مشروع.
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Usada para avaliar positivamente um candidato
يقوم على الدوام بإنتاج عمل ذي قيمة عالية في الوقت المطلوب.
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
Usada para avaliar positivamente um candidato
كانت نقاط الضعف الوحيدة التي لاحظتها في أداء المرشح \ المرشحة...
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Usada para avaliar negativamente um candidato
أعتقد أنّ... من اللازم أن يعطى الأولوية في الحصول على الوظيفة مقارنة بالمرشحين الآخرين لأنّ...
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

...سيكون إضافة ممتازة لبرنامجك. إذا كان من الممكن أن أساعد أكثر، فلا تتردد من فضلك الاتصال بي بالبريد الإلكتروني أو على التليفون.
...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
... له \ لها مني كل الدعم. سيكون \ ستكون إضافة حقيقية لبرنامجك.
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
إني على ثقة أنّ... سيواصل \ ستواصل العمل بشكل مثمر للغاية. له \ لها مني كل الدعم.
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
له \ لها مني كل الدعم ودون أي احتراز. أرجو أن تتصل بي إذا كان لديك أية أسئلة إضافية.
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
إني أومن بشكل قوي بقدراته \ قدراتها الهائلة على... وأدعم بشكل قوي رغبته في مواصلة الدراسة في جامعتكم، حيث سيستطيع \ ستستطيع أن يطوّر \ تطور مواهبه \ مواهبها اللامعة ويضعها \ تضعها في موضع الاختبار.
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
إنه لمن دواعي الشعور بالغبطه منحه \ منحها أقوى رسالة توصية. آمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة.
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
إني أدعم بحماس توصية... كمرشح واعد.
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
نادرا ما قمت بتوصية شخص دون تحفظ. إنه لمن دواعي سروري إذنْ أن أفعل هذا في حالة...
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
أحترم... كزميل، ولكن من اللازم أنْ أقول بكل صراحة، إني لا أستطيع أن أوصي به \ بها للعمل في شركتكم.
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
سأكون سعيدا بالإجابة عن أي سؤال قد يتبادر إلى أذهانكم.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
تستطيع الاتصال بي من خلال البريد العادي \ الإلكتروني إذا احتجت إلى أي معلومات إضافية.
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva