Polonês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Sehr geehrter Herr,
Szanowny Panie,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Sehr geehrte Frau,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowni Państwo,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowni Państwo,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowni Państwo,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Szanowny Panie,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Znam ... od... i jako... w...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
...wyróżniał/-a się...
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
... posiada szeroką wiedzę...
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
Zawsze bierze czynny udział w...
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Usada para avaliar um candidato positivamente
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Usada para avaliar positivamente um candidato
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Usada para avaliar positivamente um candidato
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva