Chinês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Vážený pane,
尊敬的先生,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Vážená paní,
尊敬的女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Vážený pane / Vážená paní,
尊敬的先生/女士,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dobrý den,
尊敬的先生们,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Všem zainteresovaným stranám,
尊敬的收信人,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Vážený pane Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Vážená slečno Smithová,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Milý Johne Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
我想申请...一职
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
我对此工作很感兴趣,因为...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
我想为您工作,因为...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Moje silné stránky jsou...
我的强项是...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
我很适合这个职位,因为...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Moje oblast odborných znalostí je...
我的专长是…
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
即使在压力下我也能保持高标准。
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
我的母语是...,但我也会说...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Mám výbornou znalost...
我熟练掌握...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Mám znalost...
我能用...语进行工作交流
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Mám... roky/let zkušeností z práce...
我在...领域有...年工作经验
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
我是...的熟练使用者
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
我相信我是...和...技能的良好结合
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Výborné komunikační schopnosti
出色的沟通技能
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Dedukce
演绎推理能力
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logické myšlení
逻辑性思考
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analytické schopnosti
分析技能
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Dobré interpersonální schopnosti
良好的人际交往技能
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Vyjednávací schopnosti
谈判技能
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Prezentační dovednosti
观点陈述能力
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Můj životopis naleznete v příloze.
附件中含有我的个人简历。
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Ohledně referencí se obraťte na...
可以从...处获得推荐信
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Na pohovor se mohu dostavit dne...
我可以在...的时候接受面试
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
S pozdravem,
此致
Formal, nome do destinatário desconhecido
S pozdravem,
此致
敬礼
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
S úctou,
肃然至上
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Se srdečným pozdravem,
祝好
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome