Holandês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

เรียน คุณผู้ชาย
Geachte heer
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
เรียน คุณผู้หญิง
Geachte mevrouw
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Geachte heer, mevrouw
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
เรียน ท่านทั้งหลาย
Geachte dames en heren
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Geachte dames en heren
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte heer Jansen
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
เรียนคุณ สมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Beste meneer Jansen
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
จุดแข็งของฉันคือ...
Mijn sterke punten zijn ...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Mijn vakgebied is ...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Ik beschik over goede kennis van ...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Analytisch denkvermogen
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Logisch denkvermogen
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
ทักษะในการวิเคราะห์
Analytische vaardigheden
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Goede intermenselijke vaardigheden
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Onderhandelingsvaardigheden
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
ทักษะในการนำเสนอ
Presentatievaardigheden
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
ด้วยความเคารพ
Met vriendelijke groet,
Formal, nome do destinatário desconhecido
ด้วยความเคารพ
Met vriendelijke groet,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
ด้วยความเคารพ
Hoogachtend,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
ด้วยความเคารพ
Met de beste groeten,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome