Inglês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Bäste herrn,
Dear Sir,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Bästa fru,
Dear Madam,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Bästa herr eller fru,
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Bäste John Smith,
Dear John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Jag skriver gällande er annons på ...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
I refer to your advertisement in…dated… .
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
I would like to apply for the position of…
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
I am particularly interested in this job, as…
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
I would like to work for you, in order to…
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Mina främsta styrkor är ...
My strengths are…
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
I would be well suited to the position because…
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Mitt kompetensområde är ...
My area of expertise is…
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Whilst working at… I became highly competent in…
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Even under pressure I can maintain high standards.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
My native language is…, but I can also speak…
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Jag har utmärkta kunskaper i ...
I have an excellent command of…
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Jag har grundläggande kunskaper i ...
I have a working knowledge of…
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
I have …years experience of working…
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Jag är en erfaren användare av ...
I am an experienced user of…
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
I believe I possess the right combination of...and… .
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Utmärkt kommunikationsförmåga
Excellent communication skills
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
God slutledningsförmåga
Deductive reasoning
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logiskt tänkande
Logical thinking
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analytisk förmåga
Analytical skills
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Bra samarbetsförmåga
Good interpersonal skills
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Bra förhandlingsteknik
Negotiation skills
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Bra presentationsteknik
Presentation skills
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Please find my résumé / CV attached.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
I can supply references from…if required.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
References can be requested from…
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Jag finns tillgänglig för intervju ...
I am available for interview on…
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Med vänlig hälsning,
Yours faithfully,
Formal, nome do destinatário desconhecido
Med vänliga hälsningar,
Yours sincerely,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Vördsamt,
Respectfully yours,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Vänliga hälsningar,
Kind/Best regards,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome