Coreano | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Bäste herrn,
존경하는 관계자 분께
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Bästa fru,
존경하는 관계자 분께
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Bästa herr eller fru,
존경하는 관계자 분께
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Bästa herrar,
존경하는 관계자 분(들)께
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
존경하는 관계자 분(들)께
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Bäste herr Smith,
존경하는 김철수 님께
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Bästa fru Smith,
존경하는 김희연 님께
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Bästa fröken Smith,
존경하는 김희연 님께
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Bästa fru Smith,
존경하는 김희연 님께
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Bäste John Smith,
친애하는 최현우님께
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Jag skriver gällande er annons på ...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
...에 지원하고 싶습니다.
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Mina främsta styrkor är ...
저의 장점은 ... 입니다.
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Mitt kompetensområde är ...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Jag har utmärkta kunskaper i ...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Jag har grundläggande kunskaper i ...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Jag är en erfaren användare av ...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Utmärkt kommunikationsförmåga
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
God slutledningsförmåga
추론 이해 능력
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logiskt tänkande
논리적인 사고능력
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analytisk förmåga
분석 능력
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Bra samarbetsförmåga
좋은 사교성
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Bra förhandlingsteknik
협정 능력
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Bra presentationsteknik
프리젠테이션 능력
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Jag finns tillgänglig för intervju ...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Med vänlig hälsning,
... (이름) 드림
Formal, nome do destinatário desconhecido
Med vänliga hälsningar,
... (이름) 드림
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Vördsamt,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Vänliga hälsningar,
감사합니다. ...씨.
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome