Chinês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Bäste herrn,
尊敬的先生,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Bästa fru,
尊敬的女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Bästa herr eller fru,
尊敬的先生/女士,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Jag skriver gällande er annons på ...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
我想申请...一职
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
我对此工作很感兴趣,因为...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
我想为您工作,因为...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Mina främsta styrkor är ...
我的强项是...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
我很适合这个职位,因为...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Mitt kompetensområde är ...
我的专长是…
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
即使在压力下我也能保持高标准。
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
我的母语是...,但我也会说...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Jag har utmärkta kunskaper i ...
我熟练掌握...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Jag har grundläggande kunskaper i ...
我能用...语进行工作交流
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
我在...领域有...年工作经验
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Jag är en erfaren användare av ...
我是...的熟练使用者
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
我相信我是...和...技能的良好结合
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Utmärkt kommunikationsförmåga
出色的沟通技能
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
God slutledningsförmåga
演绎推理能力
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logiskt tänkande
逻辑性思考
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analytisk förmåga
分析技能
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Bra samarbetsförmåga
良好的人际交往技能
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Bra förhandlingsteknik
谈判技能
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Bra presentationsteknik
观点陈述能力
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
附件中含有我的个人简历。
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
可以从...处获得推荐信
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Jag finns tillgänglig för intervju ...
我可以在...的时候接受面试
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Med vänlig hälsning,
此致
Formal, nome do destinatário desconhecido
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Vördsamt,
肃然至上
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Vänliga hälsningar,
祝好
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome