Sueco | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Dear Sir,
Bäste herrn,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Dear Madam,
Bästa fru,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Dear Sir / Madam,
Bästa herr eller fru,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Dear John Smith,
Bäste John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
I am writing in response to your advertisement posted on…
Jag skriver gällande er annons på ...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
I refer to your advertisement in…dated… .
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
I would like to apply for the position of…
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Currently I am working for… and my responsibilities include…
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

I am particularly interested in this job, as…
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
I would like to work for you, in order to…
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
My strengths are…
Mina främsta styrkor är ...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
I would be well suited to the position because…
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Although I have no previous experience in…, I have had…
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
My area of expertise is…
Mitt kompetensområde är ...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Whilst working at… I became highly competent in…
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Even under pressure I can maintain high standards.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

My native language is…, but I can also speak…
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
I have an excellent command of…
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
I have a working knowledge of…
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
I have …years experience of working…
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
I am an experienced user of…
Jag är en erfaren användare av ...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
I believe I possess the right combination of...and… .
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Excellent communication skills
Utmärkt kommunikationsförmåga
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Deductive reasoning
God slutledningsförmåga
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logical thinking
Logiskt tänkande
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analytical skills
Analytisk förmåga
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Good interpersonal skills
Bra samarbetsförmåga
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Negotiation skills
Bra förhandlingsteknik
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Presentation skills
Bra presentationsteknik
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Please find my résumé / CV attached.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
I can supply references from…if required.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
References can be requested from…
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
I am available for interview on…
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Yours faithfully,
Med vänlig hälsning,
Formal, nome do destinatário desconhecido
Yours sincerely,
Med vänliga hälsningar,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Respectfully yours,
Vördsamt,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Kind/Best regards,
Vänliga hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome