Holandês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Dear Sir,
Geachte heer
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
I am writing in response to your advertisement posted on…
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
I refer to your advertisement in…dated… .
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
I would like to apply for the position of…
Ik solliciteer naar de functie van ...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

I am particularly interested in this job, as…
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
I would like to work for you, in order to…
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
My strengths are…
Mijn sterke punten zijn ...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
I would be well suited to the position because…
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Although I have no previous experience in…, I have had…
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
My area of expertise is…
Mijn vakgebied is ...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Whilst working at… I became highly competent in…
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Even under pressure I can maintain high standards.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

My native language is…, but I can also speak…
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
I have an excellent command of…
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
I have a working knowledge of…
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
I have …years experience of working…
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
I am an experienced user of…
Ik beschik over goede kennis van ...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
I believe I possess the right combination of...and… .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Excellent communication skills
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Deductive reasoning
Analytisch denkvermogen
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logical thinking
Logisch denkvermogen
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analytical skills
Analytische vaardigheden
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Good interpersonal skills
Goede intermenselijke vaardigheden
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Negotiation skills
Onderhandelingsvaardigheden
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Presentation skills
Presentatievaardigheden
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Please find my résumé / CV attached.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
I can supply references from…if required.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
References can be requested from…
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
I am available for interview on…
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Formal, nome do destinatário desconhecido
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome