Grego | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Dear Sir,
Αξιότιμε κύριε,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Dear Madam,
Αξιότιμη κυρία,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Dear Sir / Madam,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dear Sirs,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
To whom it may concern,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Dear Mr. Smith,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Dear Mrs. Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Dear Miss Smith,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Dear Ms. Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Dear John Smith,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
I am writing in response to your advertisement posted on…
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
I refer to your advertisement in…dated… .
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
I would like to apply for the position of…
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

I am particularly interested in this job, as…
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
I would like to work for you, in order to…
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
My strengths are…
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
I would be well suited to the position because…
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Although I have no previous experience in…, I have had…
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
My area of expertise is…
Η ειδικότητά μου είναι...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Whilst working at… I became highly competent in…
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Even under pressure I can maintain high standards.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

My native language is…, but I can also speak…
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
I have an excellent command of…
Είμαι άριστος γνώστης της...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
I have a working knowledge of…
Έχω μια καλή γνώση της...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
I have …years experience of working…
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
I am an experienced user of…
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
I believe I possess the right combination of...and… .
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Excellent communication skills
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Deductive reasoning
Επαγωγική λογική
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logical thinking
Λογική σκέψη
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analytical skills
Αναλυτικές ικανότητες
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Good interpersonal skills
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Negotiation skills
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Presentation skills
Ικανότητες παρουσίασης
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Please find my résumé / CV attached.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
I can supply references from…if required.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
References can be requested from…
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
I am available for interview on…
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Yours faithfully,
Με εκτίμηση,
Formal, nome do destinatário desconhecido
Yours sincerely,
Με εκτίμηση,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Respectfully yours,
Με εκτίμηση,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Kind/Best regards,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome