Dinamarquês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Dear Sir,
Kære Hr.,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Dear Madam,
Kære Fru.,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
To whom it may concern,
Til hvem dette ankommer,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
I am writing in response to your advertisement posted on…
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
I refer to your advertisement in…dated… .
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
I would like to apply for the position of…
Jeg ville søge stillingen som...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Currently I am working for… and my responsibilities include…
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

I am particularly interested in this job, as…
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
I would like to work for you, in order to…
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
My strengths are…
Mine styrker er...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
I would be well suited to the position because…
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Although I have no previous experience in…, I have had…
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
My area of expertise is…
Mit ekspertområde er...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Whilst working at… I became highly competent in…
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Even under pressure I can maintain high standards.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

My native language is…, but I can also speak…
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
I have an excellent command of…
Jeg råder fremragende over...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
I have a working knowledge of…
Jeg har en fungerende viden om...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
I have …years experience of working…
Jeg har... års erfaring indenfor...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
I am an experienced user of…
Jeg er en erfaren bruger af...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
I believe I possess the right combination of...and… .
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Excellent communication skills
Fremragende kommunikations evner
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Deductive reasoning
Deduktiv argumentation
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logical thinking
Logisk tænkning
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analytical skills
Analytiske evner
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Good interpersonal skills
Gode interpersonel evner
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Negotiation skills
Forhandlings evner
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Presentation skills
Præsentations evner
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Please find my résumé / CV attached.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
I can supply references from…if required.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
References can be requested from…
Referencer kan rekvieres fra...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
I am available for interview on…
Jeg er ledig til et interview den...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Formal, nome do destinatário desconhecido
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Respectfully yours,
Med respekt,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome