Grego | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Estimata sinjoro,
Αξιότιμε κύριε,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Estimata sinjorino,
Αξιότιμη κυρία,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Estimata sinjoro/sinjorino,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Estimataj sinjoroj,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Estimata sinjoro Smith,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Estimata John Smith,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Mi ŝatus labori por vi, por...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Miaj fortoj estas...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Mia areo de kompetenteco estas...
Η ειδικότητά μου είναι...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Mi havas bonegan komandon de...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Mi havas mezan scion de...
Έχω μια καλή γνώση της...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Mi havas... jarojn de sperto en...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Mi estas sperta uzanto de...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Dedukta rezonado
Επαγωγική λογική
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logika rezonado
Λογική σκέψη
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analizaj kapabloj
Αναλυτικές ικανότητες
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Bonaj interhomaj kapabloj
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Negocadaj kapabloj
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Prezentaj kapabloj
Ικανότητες παρουσίασης
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Vi trovos mian karierresumo kune.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Vi povas akiri referencojn el...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Altestime,
Με εκτίμηση,
Formal, nome do destinatário desconhecido
Altestime,
Με εκτίμηση,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Altestime,
Με εκτίμηση,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Ĉion bonan,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome