Chinês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Estimata sinjoro,
尊敬的先生,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Estimata sinjorino,
尊敬的女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Estimata sinjoro/sinjorino,
尊敬的先生/女士,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Estimataj sinjoroj,
尊敬的先生们,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Al kiu ĝi povas koncerni,
尊敬的收信人,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Estimata sinjoro Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Estimata John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Mi aludas al via reklamo en... de la....
我看到您于...在...上登的招聘信息
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
我想申请...一职
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
我对此工作很感兴趣,因为...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Mi ŝatus labori por vi, por...
我想为您工作,因为...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Miaj fortoj estas...
我的强项是...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
我很适合这个职位,因为...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Mia areo de kompetenteco estas...
我的专长是…
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
即使在压力下我也能保持高标准。
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
我的母语是...,但我也会说...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Mi havas bonegan komandon de...
我熟练掌握...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Mi havas mezan scion de...
我能用...语进行工作交流
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Mi havas... jarojn de sperto en...
我在...领域有...年工作经验
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Mi estas sperta uzanto de...
我是...的熟练使用者
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
我相信我是...和...技能的良好结合
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Bonegaj komunikadaj kapabloj
出色的沟通技能
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Dedukta rezonado
演绎推理能力
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logika rezonado
逻辑性思考
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analizaj kapabloj
分析技能
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Bonaj interhomaj kapabloj
良好的人际交往技能
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Negocadaj kapabloj
谈判技能
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Prezentaj kapabloj
观点陈述能力
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Vi trovos mian karierresumo kune.
附件中含有我的个人简历。
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Vi povas akiri referencojn el...
可以从...处获得推荐信
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Mi estas disponebla por intervjuo la...
我可以在...的时候接受面试
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Altestime,
此致
Formal, nome do destinatário desconhecido
Altestime,
此致
敬礼
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Altestime,
肃然至上
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Ĉion bonan,
祝好
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome