Inglês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Kære Hr.,
Dear Sir,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Kære Fru.,
Dear Madam,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Kære Hr./Fru.,
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Til hvem dette ankommer,
To whom it may concern,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Kære Fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Kære John Smith,
Dear John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
I refer to your advertisement in…dated… .
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Jeg ville søge stillingen som...
I would like to apply for the position of…
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
I am particularly interested in this job, as…
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
I would like to work for you, in order to…
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Mine styrker er...
My strengths are…
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
I would be well suited to the position because…
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Mit ekspertområde er...
My area of expertise is…
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Whilst working at… I became highly competent in…
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Even under pressure I can maintain high standards.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
My native language is…, but I can also speak…
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Jeg råder fremragende over...
I have an excellent command of…
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Jeg har en fungerende viden om...
I have a working knowledge of…
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Jeg har... års erfaring indenfor...
I have …years experience of working…
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Jeg er en erfaren bruger af...
I am an experienced user of…
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
I believe I possess the right combination of...and… .
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Fremragende kommunikations evner
Excellent communication skills
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Deduktiv argumentation
Deductive reasoning
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logisk tænkning
Logical thinking
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analytiske evner
Analytical skills
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Gode interpersonel evner
Good interpersonal skills
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Forhandlings evner
Negotiation skills
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Præsentations evner
Presentation skills
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Please find my résumé / CV attached.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
I can supply references from…if required.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Referencer kan rekvieres fra...
References can be requested from…
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Jeg er ledig til et interview den...
I am available for interview on…
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Med venlig hilsen
Yours faithfully,
Formal, nome do destinatário desconhecido
Med venlig hilsen
Yours sincerely,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Med respekt,
Respectfully yours,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Med venlig hilsen
Kind/Best regards,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome