Grego | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

존경하는 관계자 분께
Αξιότιμε κύριε,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
존경하는 관계자 분께
Αξιότιμη κυρία,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
존경하는 관계자 분께
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
존경하는 관계자 분(들)께
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
존경하는 관계자 분(들)께
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
존경하는 김철수 님께
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
존경하는 김희연 님께
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
존경하는 김희연 님께
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
존경하는 김희연 님께
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
친애하는 최현우님께
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
...에 지원하고 싶습니다.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
저의 장점은 ... 입니다.
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Η ειδικότητά μου είναι...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Είμαι άριστος γνώστης της...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Έχω μια καλή γνώση της...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
추론 이해 능력
Επαγωγική λογική
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
논리적인 사고능력
Λογική σκέψη
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
분석 능력
Αναλυτικές ικανότητες
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
좋은 사교성
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
협정 능력
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
프리젠테이션 능력
Ικανότητες παρουσίασης
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
... (이름) 드림
Με εκτίμηση,
Formal, nome do destinatário desconhecido
... (이름) 드림
Με εκτίμηση,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Με εκτίμηση,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
감사합니다. ...씨.
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome