Sueco | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

尊敬的先生,
Bäste herrn,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
尊敬的女士,
Bästa fru,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
尊敬的先生/女士,
Bästa herr eller fru,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
尊敬的史密斯小姐/女士,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
亲爱的约翰 史密斯,
Bäste John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Jag skriver gällande er annons på ...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
我看到您于...在...上登的招聘信息
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
我想申请...一职
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
目前我在...工作,我的主要职责包括...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

我对此工作很感兴趣,因为...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
我想为您工作,因为...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
我的强项是...
Mina främsta styrkor är ...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
我很适合这个职位,因为...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
我的专长是…
Mitt kompetensområde är ...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
即使在压力下我也能保持高标准。
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

我的母语是...,但我也会说...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
我熟练掌握...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
我能用...语进行工作交流
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
我在...领域有...年工作经验
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
我是...的熟练使用者
Jag är en erfaren användare av ...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
我相信我是...和...技能的良好结合
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
出色的沟通技能
Utmärkt kommunikationsförmåga
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
演绎推理能力
God slutledningsförmåga
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
逻辑性思考
Logiskt tänkande
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
分析技能
Analytisk förmåga
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
良好的人际交往技能
Bra samarbetsförmåga
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
谈判技能
Bra förhandlingsteknik
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
观点陈述能力
Bra presentationsteknik
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
附件中含有我的个人简历。
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
可以从...处获得推荐信
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
我可以在...的时候接受面试
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
此致
Med vänlig hälsning,
Formal, nome do destinatário desconhecido
此致
敬礼
Med vänliga hälsningar,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
肃然至上
Vördsamt,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
祝好
Vänliga hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome