Grego | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

尊敬的先生,
Αξιότιμε κύριε,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
尊敬的女士,
Αξιότιμη κυρία,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
尊敬的先生/女士,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
尊敬的先生们,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
尊敬的收信人,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
尊敬的史密斯先生,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
尊敬的史密斯女士,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
尊敬的史密斯小姐,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
尊敬的史密斯小姐/女士,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
亲爱的约翰 史密斯,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
我看到您于...在...上登的招聘信息
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
我想申请...一职
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

我对此工作很感兴趣,因为...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
我想为您工作,因为...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
我的强项是...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
我很适合这个职位,因为...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
我的专长是…
Η ειδικότητά μου είναι...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
即使在压力下我也能保持高标准。
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

我的母语是...,但我也会说...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
我熟练掌握...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
我能用...语进行工作交流
Έχω μια καλή γνώση της...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
我在...领域有...年工作经验
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
我是...的熟练使用者
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
我相信我是...和...技能的良好结合
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
出色的沟通技能
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
演绎推理能力
Επαγωγική λογική
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
逻辑性思考
Λογική σκέψη
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
分析技能
Αναλυτικές ικανότητες
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
良好的人际交往技能
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
谈判技能
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
观点陈述能力
Ικανότητες παρουσίασης
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
附件中含有我的个人简历。
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
可以从...处获得推荐信
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
我可以在...的时候接受面试
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
此致
Με εκτίμηση,
Formal, nome do destinatário desconhecido
此致
敬礼
Με εκτίμηση,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
肃然至上
Με εκτίμηση,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
祝好
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome