Italiano | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

سيدي المحترم،
Gentilissimo,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
سيدتي المحترمة،
Gentilissima,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
سيدي المحترم \ سيدتي المحترمة،
Gentili Signore e Signori,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
السادة المحترمون،
Alla cortese attenzione di ...,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
إلى مَنْ يَهمّه الأمرُ،
A chi di competenza,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
عزيزي السيد رامي،
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
عزيزتي السيدة رامي،
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
عزيزتي الآنسة نادية،
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
عزيزتي السيدة نادية،
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
عزيزي أحمد رامي،
Gentilissimo Bianchi,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
أودّ أن أتقدم بمطلب للحصول على وظيفة... التي أعلنتم عنها في... بتاريخ...
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
أكتب ردا على إعلانكم المنشور على الانترنت بتاريخ...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
أشير إلى إعلانكم المنشور في ... بتاريخ...
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
قرأت إعلانكم حول طلب خبير .... في... عدد... بكثير من الاهتمام.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
يسُرّني أن أتقدم بمطلب للحصول على وظيفة كـ...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
أود أن أتقدم بمطلب للحصول على وظيفة...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
أعمل حاليا لـ... وتنطوي مسؤولياتي على...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

أهتمَ بهذه الوظيفة بشكل خاص لأنّ...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
أودّ أن أعمل لديكم، من أجل...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
نقاط قوّتي هي...
I miei punti di forza sono...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
أستطيع القول إن نقطة ضعفي \ نقاط ضعفي هي... ولكني أتطلع إلى تحسين مهاراتي في هذا الميدان \ هذه الميادين.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
أعتقد أني المرشح المناسب لهذه الوظيفة لأنّ...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
رغم أنه لا خبرة سابقة لديّ في...، فإني قد...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
تبدو مؤهلاتي المهنية \ مهاراتي مناسبة جدًّا لمتطلبات شركتكم
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
خلال الوقت الذي قضيته أعمل كـ... طورت من معارفي في...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
مجال خبرتي هو...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
خلال عملي كـ... تمكنت من تطوير مهاراتي في...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
حتى عندما أعمل بسرعة كبيرة فإني لا أهمل الدقة ولذلك فأنني سأكون الشخص المناسب لمتطلبات العمل كـ...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
حتى عندما أكون واقعا تحت ضغط العمل فإني أستطيع أن أحافظ على جودة عالية في الآداء
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
أود إذن أن أقوم باستثمار اهتماماتي في هذه الوظيفة.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
لديّ اهتمام مستمر بـ... وسأكون ممنونا لمنحي فرصة توسيع معارفي من خلال العمل معكم.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
كما تستطيع أن ترى من خلال سيرتي الذاتي المرفقة مع هذه الرسالة، فإن خبرتي ومؤهلاتي تتناسب تماما ومتطلبات هذه الوظيفة.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
وظيفتي الحالية كـ... لـ... منحتني فرصة العمل في بيئة ذات ضغط شديد تعتمد على روح الفريق حيث يعتبر العمل مع الزملاء عن قُرب، جوهريًّا من أجل الوفاء بالمواعيد النهائية.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
بالإضافة إلى مسؤولياتي كـ... فإني قد اكتسبت أيضا... مهارات.
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

لغتي الأم هي ... ولكني أستطيع أيضا أن أتكلم...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
أتقن بشكل ممتاز...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
لدي معرفة عملية بـ...
Sto imparando...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
لديّ... سنوات خبرة في العمل....
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
لديّ خبرة في استعمال...
Sono un(') utente esperto/a di...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
أعتقد أني أملك مجموعة متوازنة من... و....
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
مهارات تواصل ممتازة
Eccellenti doti comunicative
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
المنطق الاستنتاجي
Capacità deduttive e di ragionamento
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
التفكير المنطقي
Capacità logiche
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
المهارات التحليلية
Capacità analitiche
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
مهارات شخصية جيدة
Ottime abilità interpersonali
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
مهارات التفاوض
Capacità di negoziazione
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
مهارات التقديم
Capacità di presentazione
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

أنا متحمس للغاية وأتطلع قُدُماً إلى العمل المتنوع الذي ستتيحه لي الوظيفة في شركتكم.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
أعتبر المهام الجديدة \ هذه الوظيفة تحدّيا مغريا أتطلع للقيام به.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
سأكون ممنونا لو أتيحت لي فرصة مناقشة التفاصيل بشكل أدق معكم شخصيًّا
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
تجد مرفقا سيرتي الذاتية
In allegato trova il mio cv.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
أستطيع أن أقدم قائمة بأسماء الأشخاص المستعدين لكتابة رسائل توصية لي... إذا كان ذلك مطلوبا.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
يمكن العثور على قائمة بأسماء الأشخاص المستعدين للحديث عن تاريخي المهني وكفاءتي في...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
أنا مستعد لإجراء مقابلة خلال هذه التواريخ...
Sono disponibile per un colloquio...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
شكرا لوقتكم ولاهتمامكم بمطلبي. أتطلع قُدُماً إلى فرصة الحديث بشكل شخصي حول أسباب اعتبار نفسي مناسبا لهذه الوظيفة. أرجو أن تتصلوا بي على...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
مع أسمى عبارات الإخلاص،
In fede,
Formal, nome do destinatário desconhecido
كل المودة،
Cordialmente,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
تقبلوا فائق عبارات الاحترام،
I miei più cordiali saluti,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
تحياتي \ مودتي،
Saluti
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome