Tcheco | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Sehr geehrter Herr,
Vážený pane,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Sehr geehrte Frau,
Vážená paní,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dobrý den,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Sehr geehrte Damen und Herren,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená slečno Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Lieber Herr Schmidt,
Milý Johne Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Zu meinen Stärken zählen...
Moje silné stránky jsou...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Mein Fachgebiet ist...
Moje oblast odborných znalostí je...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Mám výbornou znalost...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Mám znalost...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Výborné komunikační schopnosti
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
schlussfolgerndes Denken
Dedukce
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
logisches Denken
Logické myšlení
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
analytische Fähigkeiten
Analytické schopnosti
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
hohe soziale Kompetenz
Dobré interpersonální schopnosti
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Verhandlungsgeschick
Vyjednávací schopnosti
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Präsentationsfähigkeiten
Prezentační dovednosti
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Můj životopis naleznete v příloze.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Ohledně referencí se obraťte na...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Mit freundlichen Grüßen
S pozdravem,
Formal, nome do destinatário desconhecido
Mit freundlichen Grüßen
S pozdravem,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Hochachtungsvoll
S úctou,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Herzliche Grüße
Se srdečným pozdravem,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome