Vietnamita | Guia de Frases - Imigração | Trabalho

Trabalho - Geral

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Perguntar se você pode trabalhar em determinado país
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Perguntar se você precisa de um número de segurança social antes de começar a trabalhar
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Perguntar se você precisa de uma autorização de trabalho
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Perguntar sobre o salário mínimo nacional
ฉันเป็น ___________________
Tôi __________.
Dizer o seu vínculo profissional
ผู้มีงานทำ
có việc làm
Tipo de vínculo profissional
ผู้ว่างงาน
Không có việc làm
Tipo de vínculo profissional
ผู้ประกอบการ
doanh nhân
Tipo de vínculo profissional
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
tự làm chủ
Tipo de vínculo profissional
เด็กฝึกงาน
thực tập sinh
Tipo de vínculo profissional
อาสาสมัคร
tình nguyện viên
Tipo de vínculo profissional
ที่ปรึกษา
tư vấn viên
Tipo de vínculo profissional
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Dizer que você gostaria de se registrar como um profissional autônomo

Trabalho - Contratos

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Perguntar sobre o tipo de contrato
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Tôi có hợp đồng _________.
Dizer qual é o tipo de contrato que você tem
เต็มเวลา
toàn thời gian
Tipo de contrato
นอกเวลา
bán thời gian
Tipo de contrato
มีกำหนดเวลา
hạn định
Tipo de contrato
พนักงานประจำ
lâu dài
Tipo de contrato
ตามช่วงเวลา
thời vụ
Tipo de contrato
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Perguntar quando você receberá seu pagamento
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Tôi muốn hỏi về___________.
Pedir por liberação de trabalho
การลาคลอด
nghỉ sinh đẻ
Tipo de liberação
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
nghỉ làm cha
Tipo de liberação
การลาป่วย
nghỉ ốm
Tipo de liberação
การหยุดงานเอง
ngày nghỉ
Tipo de liberação

Trabalho - Declaração de imposto de renda

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Perguntar sobre impostos e tributação
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Dizer que você gostaria de relatar seus ganhos
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Dizer que você gostaria de contratar um contador para auxiliá-lo com sua declaração de imposto de renda
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Perguntar qual é o prazo para entregar sua declaração de renda
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Perguntar se existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Perguntar quem irá avisar se você tiver direito a uma restituição ou se tiver que pagar mais impostos
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Opção de declaração
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
tôi có nợ tiền thuế hay không
Opção de declaração