Polonês | Guia de Frases - Imigração | Trabalho

Trabalho - Geral

Am I eligible to work in [country]?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Perguntar se você pode trabalhar em determinado país
Do I need a social security number before I start working?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Perguntar se você precisa de um número de segurança social antes de começar a trabalhar
Do I need a work permit?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Perguntar se você precisa de uma autorização de trabalho
What is the national minimum wage?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Perguntar sobre o salário mínimo nacional
I am ___________________ .
Jestem ___________________ .
Dizer o seu vínculo profissional
employed
zatrudniony/a
Tipo de vínculo profissional
unemployed
bezrobotny/a
Tipo de vínculo profissional
an entrepreneur
przedsiębiorcą
Tipo de vínculo profissional
self-employed
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Tipo de vínculo profissional
an intern
praktykantem/praktykantką
Tipo de vínculo profissional
a volunteer
wolontariuszem/wolontariuszką
Tipo de vínculo profissional
a consultant
doradcą
Tipo de vínculo profissional
I would like to register as a freelance professional.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Dizer que você gostaria de se registrar como um profissional autônomo

Trabalho - Contratos

What type of employment contract do you have?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Perguntar sobre o tipo de contrato
I have a ______________ contract.
Mam umowę ___________.
Dizer qual é o tipo de contrato que você tem
full-time
o pracę na pełny etat
Tipo de contrato
part-time
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Tipo de contrato
fixed-term
(o pracę) na czas określony
Tipo de contrato
permanent
(o pracę) na czas nieokreślony
Tipo de contrato
seasonal
o pracę sezonową
Tipo de contrato
When do I get my paycheck?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Perguntar quando você receberá seu pagamento
I would like to ask for _________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Pedir por liberação de trabalho
maternity leave
urlop macierzyński
Tipo de liberação
paternity leave
urlop ojcowski
Tipo de liberação
sick leave
chorobowe
Tipo de liberação
days off
kilka dni urlopu
Tipo de liberação

Trabalho - Declaração de imposto de renda

I would like to have some information on taxation.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Perguntar sobre impostos e tributação
I would like to report my earnings.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Dizer que você gostaria de relatar seus ganhos
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Dizer que você gostaria de contratar um contador para auxiliá-lo com sua declaração de imposto de renda
When is the deadline to send my tax return?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Perguntar qual é o prazo para entregar sua declaração de renda
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Perguntar se existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo
Who will let me know ______________ ?
Kto poinformuje mnie ______________?
Perguntar quem irá avisar se você tiver direito a uma restituição ou se tiver que pagar mais impostos
how much my refund is
ile wynosi mój zwrot podatku
Opção de declaração
if I owe more tax
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Opção de declaração