Holandês | Guia de Frases - Imigração | Estudar

Estudar - Universidade

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Dizer que você quer se matricular
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso
ปริญญาตรี
een bacheloropleiding
Tipo de curso
บัณฑิตวิทยาลัย
een postgraduaat
Tipo de curso
ปริญญาเอก
een doctoraat
Tipo de curso
เต็มเวลา
een voltijdse opleiding
Tipo de curso
นอกเวลา
een deeltijdse opleiding
Tipo de curso
ออนไลน์
een online cursus
Tipo de curso
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Dizer a duração de seu período de intercâmbio
หนึ่งภาคการศึกษา
een semester
Período de permanência na universidade estrangeira
หนึ่งปีการศึกษา
een academisch jaar
Período de permanência na universidade estrangeira
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Usado ao se matricular na universidade
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Perguntar se você irá receber uma proposta formal
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Perguntar se a universidade oferece acomodação
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Perguntar se o curso envolve um período de estágio
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Hoe werkt het ____________ systeem?
Pedir informações sobre o sistema
หน่วยกิตวิชา
creditsysteem
Tipo de sistema
การให้คะแนน
beoordelingssysteem
Tipo de sistema
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Perguntar sobre o estilo de ensino
มี _____________ ไหม
Zijn er _____________ ?
Perguntar sobre o estilo de ensino
การบรรยาย
lezingen
Tipo de aula
การสัมมนา
seminars
Tipo de aula
การกวดวิชา
tutorials
Tipo de aula
การประชุม
conferenties
Tipo de aula
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Wanneer worden de examens gehouden?
Perguntar quando são as provas
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Perguntar quais são as comodidades da escola
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Organiseren jullie ook excursies?
Perguntar se a escola organiza excursões
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Welke programma's bieden jullie aan?
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Perguntar sobre oportunidades de financiamento
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Dizer que você precisa de auxílio financeiro
ค่าเล่าเรียน
inschrijvingsgeld
Para quê você precisa de auxílio
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
kosten voor levensonderhoud
Para quê você precisa de auxílio
การดูแลเด็ก
kinderopvang
Para quê você precisa de auxílio
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência