Polonês | Guia de Frases - Imigração | Estudar

Estudar - Universidade

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Dizer que você quer se matricular
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso
ένα προπτυχιακό
studia licencjackie
Tipo de curso
ένα μεταπτυχιακό
studia magisterskie
Tipo de curso
ένα διδακτορικό
studia doktoranckie
Tipo de curso
πλήρους απασχόλησης
studia dzienne
Tipo de curso
μερικής απασχόλησης
studia zaoczne
Tipo de curso
εξ αποστάσεως
studia przez internet
Tipo de curso
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Dizer a duração de seu período de intercâmbio
ένα εξάμηνο
(jeden) semestr
Período de permanência na universidade estrangeira
ένα ακαδημαϊκό έτος
cały rok akademicki
Período de permanência na universidade estrangeira
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Usado ao se matricular na universidade
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Perguntar se você irá receber uma proposta formal
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Perguntar se a universidade oferece acomodação
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Perguntar se o curso envolve um período de estágio
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Jak działa system ______ ?
Pedir informações sobre o sistema
πόντων
punktowy
Tipo de sistema
βαθμολόγησης
oceniania
Tipo de sistema
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Perguntar sobre o estilo de ensino
Υπάρχουν _____________ ;
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Perguntar sobre o estilo de ensino
διαλέξεις
wykłady
Tipo de aula
σεμινάρια
ćwiczenia/seminaria
Tipo de aula
προγράμματα εκμάθησης
konsultacje
Tipo de aula
συνέδρια
konferencje
Tipo de aula
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Kiedy odbywają się egzaminy?
Perguntar quando são as provas
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Jak liczne są grupy?
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Perguntar quais são as comodidades da escola
Οργανώνετε και εκδρομές;
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Perguntar se a escola organiza excursões
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Perguntar sobre oportunidades de financiamento
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Dizer que você precisa de auxílio financeiro
δίδακτρα
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Para quê você precisa de auxílio
τα έξοδα διαβίωσής μου
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Para quê você precisa de auxílio
τη φροντίδα των παιδιών
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Para quê você precisa de auxílio
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência