Italiano | Guia de Frases - Imigração | Estudar

Estudar - Universidade

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Vorrei iscrivermi all'università.
Dizer que você quer se matricular
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso
ένα προπτυχιακό
di laurea triennale
Tipo de curso
ένα μεταπτυχιακό
di laurea magistrale
Tipo de curso
ένα διδακτορικό
di dottorato
Tipo de curso
πλήρους απασχόλησης
a tempo pieno
Tipo de curso
μερικής απασχόλησης
part-time
Tipo de curso
εξ αποστάσεως
online
Tipo de curso
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Dizer a duração de seu período de intercâmbio
ένα εξάμηνο
un semestre
Período de permanência na universidade estrangeira
ένα ακαδημαϊκό έτος
un anno accademico
Período de permanência na universidade estrangeira
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Usado ao se matricular na universidade
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Mi invierete una lettera di ammissione?
Perguntar se você irá receber uma proposta formal
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
L'università garantisce anche l'alloggio?
Perguntar se a universidade oferece acomodação
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Perguntar se o curso envolve um período de estágio
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Che livello di [lingua] è richiesto?
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Come funziona il sistema di __________?
Pedir informações sobre o sistema
πόντων
crediti
Tipo de sistema
βαθμολόγησης
valutazione
Tipo de sistema
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Perguntar sobre o estilo de ensino
Υπάρχουν _____________ ;
Ci sono _______________?
Perguntar sobre o estilo de ensino
διαλέξεις
lezioni frontali
Tipo de aula
σεμινάρια
seminari
Tipo de aula
προγράμματα εκμάθησης
esercitazioni
Tipo de aula
συνέδρια
conferenze
Tipo de aula
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Quando si svolgono gli esami?
Perguntar quando são as provas
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
C'è un centro sportivo universitario?
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Qual è il costo della vita a [città]?
Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Perguntar quais são as comodidades da escola
Οργανώνετε και εκδρομές;
Organizzate delle escursioni?
Perguntar se a escola organiza excursões
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Che programmi offrite?
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Perguntar sobre oportunidades de financiamento
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Dizer que você precisa de auxílio financeiro
δίδακτρα
le tasse universitarie
Para quê você precisa de auxílio
τα έξοδα διαβίωσής μου
le spese di sostentamento
Para quê você precisa de auxílio
τη φροντίδα των παιδιών
i servizi per l'infanzia
Para quê você precisa de auxílio
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência