Espanhol | Guia de Frases - Imigração | Estudar

Estudar - Universidade

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Dizer que você quer se matricular
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Me quiero matricular _______________.
Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso
ένα προπτυχιακό
en un grado
Tipo de curso
ένα μεταπτυχιακό
en un posgrado
Tipo de curso
ένα διδακτορικό
en un doctorado
Tipo de curso
πλήρους απασχόλησης
a tiempo completo
Tipo de curso
μερικής απασχόλησης
a tiempo parcial
Tipo de curso
εξ αποστάσεως
a distancia
Tipo de curso
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Dizer a duração de seu período de intercâmbio
ένα εξάμηνο
un semestre
Período de permanência na universidade estrangeira
ένα ακαδημαϊκό έτος
un curso académico
Período de permanência na universidade estrangeira
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Usado ao se matricular na universidade
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Perguntar se você irá receber uma proposta formal
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Perguntar se a universidade oferece acomodação
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Perguntar se o curso envolve um período de estágio
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade
Πώς είναι το σύστημα _____________;
¿Cómo es el sistema _____________?
Pedir informações sobre o sistema
πόντων
de créditos
Tipo de sistema
βαθμολόγησης
de notas
Tipo de sistema
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Perguntar sobre o estilo de ensino
Υπάρχουν _____________ ;
¿Hay ______________?
Perguntar sobre o estilo de ensino
διαλέξεις
clases teóricas
Tipo de aula
σεμινάρια
seminarios
Tipo de aula
προγράμματα εκμάθησης
tutorías
Tipo de aula
συνέδρια
conferencias
Tipo de aula
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão
Πότε είναι οι εξετάσεις;
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Perguntar quando são as provas
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
¿Hay pruebas de nivel?
Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Perguntar quais são as comodidades da escola
Οργανώνετε και εκδρομές;
¿Organizan también excursiones?
Perguntar se a escola organiza excursões
Τι προγράμματα προσφέρετε;
¿Qué programas ofertan?
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Perguntar sobre oportunidades de financiamento
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Dizer que você precisa de auxílio financeiro
δίδακτρα
matrícula
Para quê você precisa de auxílio
τα έξοδα διαβίωσής μου
gastos personales
Para quê você precisa de auxílio
τη φροντίδα των παιδιών
manutención de hijos menores
Para quê você precisa de auxílio
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
¿Qué becas puedo solicitar?
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência