Alemão | Guia de Frases - Imigração | Estudar

Estudar - Universidade

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Dizer que você quer se matricular
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso
ένα προπτυχιακό
Grundkurs
Tipo de curso
ένα μεταπτυχιακό
Aufbaukurs
Tipo de curso
ένα διδακτορικό
Doktorandenkurs
Tipo de curso
πλήρους απασχόλησης
Vollzeitkurs
Tipo de curso
μερικής απασχόλησης
Teilzeitkurs
Tipo de curso
εξ αποστάσεως
Onlinekurs
Tipo de curso
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Dizer a duração de seu período de intercâmbio
ένα εξάμηνο
ein Semester
Período de permanência na universidade estrangeira
ένα ακαδημαϊκό έτος
ein Studienjahr
Período de permanência na universidade estrangeira
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Usado ao se matricular na universidade
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Perguntar se você irá receber uma proposta formal
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Perguntar se a universidade oferece acomodação
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Perguntar se o curso envolve um período de estágio
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Wie funktioniert das__________?
Pedir informações sobre o sistema
πόντων
Kreditsystem
Tipo de sistema
βαθμολόγησης
Benotungssystem
Tipo de sistema
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Perguntar sobre o estilo de ensino
Υπάρχουν _____________ ;
Gibt es_____________?
Perguntar sobre o estilo de ensino
διαλέξεις
Vorlesungen
Tipo de aula
σεμινάρια
Seminare
Tipo de aula
προγράμματα εκμάθησης
Tutorien
Tipo de aula
συνέδρια
Konferenzen
Tipo de aula
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Wann finden die Prüfungen statt?
Perguntar quando são as provas
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Perguntar quais são as comodidades da escola
Οργανώνετε και εκδρομές;
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Perguntar se a escola organiza excursões
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Welche Programme bieten Sie an?
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Perguntar sobre oportunidades de financiamento
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Dizer que você precisa de auxílio financeiro
δίδακτρα
Studiengebühren
Para quê você precisa de auxílio
τα έξοδα διαβίωσής μου
Lebenshaltungskosten
Para quê você precisa de auxílio
τη φροντίδα των παιδιών
Kinderbetreuung
Para quê você precisa de auxílio
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Welche Stipendien gibt es?
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência