Tailandês | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Pedir formulários
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Perguntar a data de emissão de um documento
Kde byl váš [dokument] vydaný?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Perguntar o local de expedição do documento
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Perguntar quando o documento de identidade expira
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Dizer que você precisa solicitar um documento
Můj [dokument] byl ukraden.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Tyto informace jsou důvěrné.
ข้อมูลเป็นความลับ
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Jak se jmenuješ?
คุณชื่ออะไร
Perguntar o nome de alguém
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Kde bydlíte?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Perguntar onde alguém mora
Jaká je vaše adresa?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Pedir o endereço de alguém
Jaké je vaše občanství?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Perguntar pela cidadania de alguém
Kdy jste přijeli do [country]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Můj rodinný stav je ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Dizer qual é seu estado civil
svobodný/á
โสด
Estado civil
ženatý/vdaná
แต่งงานแล้ว
Estado civil
odděleni
แยกกันอยู่
Estado civil
rozvedený/rozvedená
หย่าร้าง
Estado civil
žijící ve společné domácnosti
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Estado civil
v registrovaném partnerství
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Estado civil
nesezdaní partneři
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
v domácím partnerství
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
vdovec/vdova
เป็นม่าย
Estado civil
Máte děti?
คุณมีบุตรไหม
Perguntar se alguém tem filhos
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Jaké dokumenty si mám přinést?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Je registrace zpoplatněná?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Perguntar se existem custos para o registro
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Poplatky za pobyt v nemocnici
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Poplatky za konsultace se specialisty
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Diagnostické testy
การทดสอบวินิจฉัย
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Chirurgické zákroky
การผ่าตัด
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Psychiatrická léčba
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Zubní ošetření
การรักษาฟัน
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Oční ošetření
การรักษาตา
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Perguntar como você pode extender seu visto
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Mohu žádat o trvalý pobyt?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Musím změnit svou registrační značku?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
ฉันต้องการจอง __________
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
Teoretický test
การทดสอบภาคทฤษฎี
Tipo de prova
Praktický test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Tipo de prova
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
adresu
ที่อยู่
O que você gostaria de mudar
jméno
ชื่อ
O que você gostaria de mudar
fotografii
ภาพถ่าย
O que você gostaria de mudar
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
ztracený
สูญหาย
Problema com a carteira
ukradený
ถูกขโมย
Problema com a carteira
zničený
ได้รับความเสียหาย
Problema com a carteira
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Mám čistý trestní rejstřík.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Kolik stojí podat žádost o občanství?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Informar a nacionalidade de seu cônjuge