Italiano | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Pedir formulários
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Perguntar a data de emissão de um documento
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Perguntar o local de expedição do documento
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Můj [dokument] byl ukraden.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Tyto informace jsou důvěrné.
Le informazioni sono riservate.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Jak se jmenuješ?
Come si chiama?
Perguntar o nome de alguém
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Kde bydlíte?
Dove risiede?
Perguntar onde alguém mora
Jaká je vaše adresa?
Qual è il suo indirizzo?
Pedir o endereço de alguém
Jaké je vaše občanství?
Qual è la sua cittadinanza?
Perguntar pela cidadania de alguém
Kdy jste přijeli do [country]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Můj rodinný stav je ___________.
Il mio stato civile è __________.
Dizer qual é seu estado civil
svobodný/á
celibe (m) / nubile (f)
Estado civil
ženatý/vdaná
coniugato/a
Estado civil
odděleni
separato/a
Estado civil
rozvedený/rozvedená
divorziato/a
Estado civil
žijící ve společné domácnosti
convivente
Estado civil
v registrovaném partnerství
in un'unione civile
Estado civil
nesezdaní partneři
in una coppia non sposata
Estado civil
v domácím partnerství
in un'unione di fatto
Estado civil
vdovec/vdova
vedovo/a
Estado civil
Máte děti?
Ha figli?
Perguntar se alguém tem filhos
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Ha familiari a carico?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Jaké dokumenty si mám přinést?
Quali documenti devo portare?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Je registrace zpoplatněná?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Perguntar se existem custos para o registro
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Poplatky za pobyt v nemocnici
Spese ospedaliere
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Poplatky za konsultace se specialisty
Spese per la consultazione di uno specialista
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Diagnostické testy
Test diagnostici
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Chirurgické zákroky
Operazioni chirurgiche
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Psychiatrická léčba
Trattamento psichiatrico
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Zubní ošetření
Cure dentali
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Oční ošetření
Cure oculistiche
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Perguntar como você pode extender seu visto
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Musím změnit svou registrační značku?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
La mia patente di guida è valida?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
Teoretický test
esame di teoria
Tipo de prova
Praktický test
esame di guida
Tipo de prova
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
adresu
l'indirizzo
O que você gostaria de mudar
jméno
il nome
O que você gostaria de mudar
fotografii
la foto
O que você gostaria de mudar
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
ztracený
smarrita
Problema com a carteira
ukradený
rubata
Problema com a carteira
zničený
deteriorata
Problema com a carteira
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Mám čistý trestní rejstřík.
Non ho precedenti penali.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Informar a nacionalidade de seu cônjuge