Esperanto | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Pedir formulários
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Perguntar a data de emissão de um documento
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Perguntar o local de expedição do documento
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kiam elspiras via legitimilo?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Můj [dokument] byl ukraden.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Tyto informace jsou důvěrné.
La informo estas konfidenca.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Jak se jmenuješ?
Kiel vi nomiĝas?
Perguntar o nome de alguém
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Kde bydlíte?
Kie vi loĝas?
Perguntar onde alguém mora
Jaká je vaše adresa?
Kio estas via adreso?
Pedir o endereço de alguém
Jaké je vaše občanství?
Kio estas via civitaneco?
Perguntar pela cidadania de alguém
Kdy jste přijeli do [country]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Můj rodinný stav je ___________.
Mia edzecostato estas ___________.
Dizer qual é seu estado civil
svobodný/á
senedza
Estado civil
ženatý/vdaná
edziĝinta
Estado civil
odděleni
apartiga
Estado civil
rozvedený/rozvedená
eksedziĝinta
Estado civil
žijící ve společné domácnosti
kunviva
Estado civil
v registrovaném partnerství
en civila kuniĝo
Estado civil
nesezdaní partneři
fraŭlaj partneroj
Estado civil
v domácím partnerství
en hejma partnereco
Estado civil
vdovec/vdova
vidvina
Estado civil
Máte děti?
Ĉu vi havas infanojn?
Perguntar se alguém tem filhos
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Jaké dokumenty si mám přinést?
Kion dokumentojn mi alportus?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Je registrace zpoplatněná?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Perguntar se existem custos para o registro
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hospitalokotizoj
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Poplatky za konsultace se specialisty
Kotizoj por la ekspertoj
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Diagnostické testy
Diagnozoprovoj
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Chirurgické zákroky
Kirurgiaj proceduroj
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Psychiatrická léčba
Psikiatria kuracado
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Zubní ošetření
Dentaj kuracadoj
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Oční ošetření
Okula kuracado
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Kial vi petas la enirovizon?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Perguntar como você pode extender seu visto
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Musím změnit svou registrační značku?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
Teoretický test
teorian teston
Tipo de prova
Praktický test
veturantan teston
Tipo de prova
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
adresu
adreson
O que você gostaria de mudar
jméno
nomon
O que você gostaria de mudar
fotografii
foton
O que você gostaria de mudar
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
ztracený
perdatan
Problema com a carteira
ukradený
ŝtelatan
Problema com a carteira
zničený
difektatan
Problema com a carteira
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Mám čistý trestní rejstřík.
Mi havas puran krimliston
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Informar a nacionalidade de seu cônjuge