Turco | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
____ için nereden form bulabilirim?
Pedir formulários
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
[belge] ne zaman verildi?
Perguntar a data de emissão de um documento
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
[belge] nerede verildi?
Perguntar o local de expedição do documento
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Perguntar quando o documento de identidade expira
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Dizer que você precisa solicitar um documento
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
[belge] belgem çalındı.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
ข้อมูลเป็นความลับ
Bu bilgi özeldir.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

คุณชื่ออะไร
Adınız nedir?
Perguntar o nome de alguém
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Nerede yaşıyorsunuz?
Perguntar onde alguém mora
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
İkamet adresiniz nedir?
Pedir o endereço de alguém
สัญชาติของคุณคืออะไร
Hangi ülke vatandaşısınız?
Perguntar pela cidadania de alguém
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
[ülke] ne zaman geldiniz?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Kimliğinizi görebilir miyim?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Medeni halim ___________.
Dizer qual é seu estado civil
โสด
bekar
Estado civil
แต่งงานแล้ว
evli
Estado civil
แยกกันอยู่
ayrılmış
Estado civil
หย่าร้าง
boşanmış
Estado civil
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
birlikte yaşıyor
Estado civil
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
medeni birliktelik
Estado civil
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
evlenmemiş çift
Estado civil
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
medeni ortaklık içinde
Estado civil
เป็นม่าย
dul
Estado civil
คุณมีบุตรไหม
Çocuğunuz var mı?
Perguntar se alguém tem filhos
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Perguntar se existem custos para o registro
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Hastane masrafları
Exemplo de cobertura de plano de saúde
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Uzman doktor ücretleri
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การทดสอบวินิจฉัย
Tanı koyma testleri
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การผ่าตัด
Cerrahi operasyonlar
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psikiyatri tedavisi
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การรักษาฟัน
Diş tedavisi
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การรักษาตา
Göz tedavisi
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Perguntar como você pode extender seu visto
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Vize başvurum neden reddedildi?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Ehliyetim burada geçerli mi?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
ฉันต้องการจอง __________
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
การทดสอบภาคทฤษฎี
teorik sınav
Tipo de prova
การทดสอบภาคปฏิบัติ
direksiyon sınavı
Tipo de prova
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
ที่อยู่
adres
O que você gostaria de mudar
ชื่อ
ad
O que você gostaria de mudar
ภาพถ่าย
fotoğraf
O que você gostaria de mudar
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
สูญหาย
kayıp
Problema com a carteira
ถูกขโมย
çalınmış
Problema com a carteira
ได้รับความเสียหาย
hasarlı
Problema com a carteira
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Sabıka kaydım yoktur.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Informar a nacionalidade de seu cônjuge