Tcheco | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Pedir formulários
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Perguntar a data de emissão de um documento
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Perguntar o local de expedição do documento
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Perguntar quando o documento de identidade expira
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Dizer que você precisa solicitar um documento
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Můj [dokument] byl ukraden.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
ข้อมูลเป็นความลับ
Tyto informace jsou důvěrné.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

คุณชื่ออะไร
Jak se jmenuješ?
Perguntar o nome de alguém
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Kde bydlíte?
Perguntar onde alguém mora
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Jaká je vaše adresa?
Pedir o endereço de alguém
สัญชาติของคุณคืออะไร
Jaké je vaše občanství?
Perguntar pela cidadania de alguém
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Kdy jste přijeli do [country]?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Můj rodinný stav je ___________.
Dizer qual é seu estado civil
โสด
svobodný/á
Estado civil
แต่งงานแล้ว
ženatý/vdaná
Estado civil
แยกกันอยู่
odděleni
Estado civil
หย่าร้าง
rozvedený/rozvedená
Estado civil
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
žijící ve společné domácnosti
Estado civil
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
v registrovaném partnerství
Estado civil
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
nesezdaní partneři
Estado civil
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
v domácím partnerství
Estado civil
เป็นม่าย
vdovec/vdova
Estado civil
คุณมีบุตรไหม
Máte děti?
Perguntar se alguém tem filhos
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Jaké dokumenty si mám přinést?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Je registrace zpoplatněná?
Perguntar se existem custos para o registro
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exemplo de cobertura de plano de saúde
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Poplatky za konsultace se specialisty
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnostické testy
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การผ่าตัด
Chirurgické zákroky
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psychiatrická léčba
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การรักษาฟัน
Zubní ošetření
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การรักษาตา
Oční ošetření
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Perguntar como você pode extender seu visto
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Musím změnit svou registrační značku?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
ฉันต้องการจอง __________
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
การทดสอบภาคทฤษฎี
Teoretický test
Tipo de prova
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Praktický test
Tipo de prova
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
ที่อยู่
adresu
O que você gostaria de mudar
ชื่อ
jméno
O que você gostaria de mudar
ภาพถ่าย
fotografii
O que você gostaria de mudar
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
สูญหาย
ztracený
Problema com a carteira
ถูกขโมย
ukradený
Problema com a carteira
ได้รับความเสียหาย
zničený
Problema com a carteira
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Mám čistý trestní rejstřík.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Informar a nacionalidade de seu cônjuge