Polonês | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Pedir formulários
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Perguntar a data de emissão de um documento
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Perguntar o local de expedição do documento
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Perguntar quando o documento de identidade expira
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Dizer que você precisa solicitar um documento
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mój [dokument] został skradziony.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Składam podanie w imieniu _____.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
ข้อมูลเป็นความลับ
Podane informacje są poufne.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

คุณชื่ออะไร
Jak się Pan/Pani nazywa?
Perguntar o nome de alguém
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Perguntar onde alguém mora
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Jaki jest Pana/Pani adres?
Pedir o endereço de alguém
สัญชาติของคุณคืออะไร
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Perguntar pela cidadania de alguém
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Mój stan cywilny: _____.
Dizer qual é seu estado civil
โสด
kawaler/panna
Estado civil
แต่งงานแล้ว
żonaty/zamężna
Estado civil
แยกกันอยู่
w separacji
Estado civil
หย่าร้าง
rozwodnik/rozwódka
Estado civil
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
w konkubinacie
Estado civil
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
w rejestrowanym związku partnerskim
Estado civil
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
w związku partnerskim
Estado civil
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Estado civil
เป็นม่าย
wdowiec/wdowa
Estado civil
คุณมีบุตรไหม
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Perguntar se alguém tem filhos
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Perguntar se existem custos para o registro
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Opłaty za pobyt w szpitalu
Exemplo de cobertura de plano de saúde
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การทดสอบวินิจฉัย
Badania diagnostyczne
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การผ่าตัด
Zabiegi chirurgiczne
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Leczenie psychiatryczne
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การรักษาฟัน
Leczenie stomatologiczne
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การรักษาตา
Leczenie okulistyczne
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Perguntar como você pode extender seu visto
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
ฉันต้องการจอง __________
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
การทดสอบภาคทฤษฎี
egzamin teoretyczny
Tipo de prova
การทดสอบภาคปฏิบัติ
egzamin praktyczny
Tipo de prova
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
ที่อยู่
adres
O que você gostaria de mudar
ชื่อ
nazwisko
O que você gostaria de mudar
ภาพถ่าย
zdjęcie
O que você gostaria de mudar
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
สูญหาย
zgubienie (prawa jazdy)
Problema com a carteira
ถูกขโมย
kradzież (prawa jazdy)
Problema com a carteira
ได้รับความเสียหาย
zniszczenie (prawa jazdy)
Problema com a carteira
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Informar a nacionalidade de seu cônjuge