Inglês | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Where can I find the form for ____ ?
Pedir formulários
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
When was your [document] issued?
Perguntar a data de emissão de um documento
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Where was your [document] issued?
Perguntar o local de expedição do documento
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
When does your ID expire?
Perguntar quando o documento de identidade expira
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Could you help me fill out the form?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
What documents should I bring for __________ ?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
To apply for [document], you must provide at least_______.
Dizer que você precisa solicitar um documento
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
My [document] has been stolen.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
I am completing this application on behalf of _____ .
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
ข้อมูลเป็นความลับ
The information is confidential.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Can you give me a receipt for this application?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

คุณชื่ออะไร
What is your name?
Perguntar o nome de alguém
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Could you please tell me your place and date of birth?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Where do you live?
Perguntar onde alguém mora
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
What is your address?
Pedir o endereço de alguém
สัญชาติของคุณคืออะไร
What is your citizenship?
Perguntar pela cidadania de alguém
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
When did you arrive in [country]?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Could you please show me your ID?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
My marital status is ___________.
Dizer qual é seu estado civil
โสด
single
Estado civil
แต่งงานแล้ว
married
Estado civil
แยกกันอยู่
separated
Estado civil
หย่าร้าง
divorced
Estado civil
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
cohabiting
Estado civil
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
in a civil union
Estado civil
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
unmarried partners
Estado civil
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
in a domestic partnership
Estado civil
เป็นม่าย
widowed
Estado civil
คุณมีบุตรไหม
Do you have children?
Perguntar se alguém tem filhos
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Do you have dependents living with you?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
I would like to reunite with my family.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
I would like to register in the city.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
What documents shall I bring?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Are there any registration fees?
Perguntar se existem custos para o registro
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
I am here for the domicile registration.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
I would like to apply for a good conduct certificate.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
I would like to apply for a residence permit.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
I would like to ask some questions about the health insurance.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Do I need private health insurance?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
What is covered by the health insurance?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Hospital fees
Exemplo de cobertura de plano de saúde
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Specialists' fees
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnostic tests
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การผ่าตัด
Surgical procedures
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psychiatric treatment
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การรักษาฟัน
Dental treatments
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การรักษาตา
Eye care treatment
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Why are you requesting the entry visa?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Do I need a visa to visit [country]?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
How can I extend my visa?
Perguntar como você pode extender seu visto
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Why has my visa application been rejected?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Can I apply to become a permanent resident?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Do I have to change the license plate of my car?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
I would like to register my vehicle.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Is my driving licence valid here?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
I would like to apply for a provisional driving license.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
ฉันต้องการจอง __________
I would like to book my __________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
การทดสอบภาคทฤษฎี
theory test
Tipo de prova
การทดสอบภาคปฏิบัติ
driving test
Tipo de prova
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
I would like to change the ____________on my driving license.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
ที่อยู่
address
O que você gostaria de mudar
ชื่อ
name
O que você gostaria de mudar
ภาพถ่าย
photo
O que você gostaria de mudar
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
I would like to add higher categories to my driving license.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
I would like to renew my driving license.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
I would like to replace a ___________ driving license.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
สูญหาย
lost
Problema com a carteira
ถูกขโมย
stolen
Problema com a carteira
ได้รับความเสียหาย
damaged
Problema com a carteira
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
I would like to appeal my license suspension.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Where can I register for the [language] test?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
I have a clean criminal record.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
I have the required level of [language].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
What are the fees for citizenship application?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Informar a nacionalidade de seu cônjuge