Holandês | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Pedir formulários
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Perguntar a data de emissão de um documento
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Waar werd uw [document] afgegeven?
Perguntar o local de expedição do documento
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Perguntar quando o documento de identidade expira
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Dizer que você precisa solicitar um documento
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mijn [document] werd gestolen.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
ข้อมูลเป็นความลับ
Deze informatie is vertrouwelijk.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

คุณชื่ออะไร
Wat is uw naam?
Perguntar o nome de alguém
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Waar woont u?
Perguntar onde alguém mora
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Wat is uw adres?
Pedir o endereço de alguém
สัญชาติของคุณคืออะไร
Wat is uw nationaliteit?
Perguntar pela cidadania de alguém
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Dizer qual é seu estado civil
โสด
alleenstaand
Estado civil
แต่งงานแล้ว
gehuwd
Estado civil
แยกกันอยู่
uit elkaar
Estado civil
หย่าร้าง
gescheiden
Estado civil
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
samenwonend
Estado civil
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
geregistreerd partnerschap
Estado civil
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
ongetrouwde partners
Estado civil
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
in een relatie
Estado civil
เป็นม่าย
verweduwd
Estado civil
คุณมีบุตรไหม
Heeft u kinderen?
Perguntar se alguém tem filhos
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Heeft u inwonende personen ten laste?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Welke documenten moet ik meenemen?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Zijn er registratiekosten?
Perguntar se existem custos para o registro
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Ziekenhuiskosten
Exemplo de cobertura de plano de saúde
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnostische toets
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การผ่าตัด
Chirurgische ingrepen
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psychiatrische behandeling
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การรักษาฟัน
Tandheelkundige behandelingen
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การรักษาตา
Oogzorg behandelingen
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Waarom vraagt u een visum aan?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Perguntar como você pode extender seu visto
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
ฉันต้องการจอง __________
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
การทดสอบภาคทฤษฎี
theoretische test
Tipo de prova
การทดสอบภาคปฏิบัติ
rijexamen
Tipo de prova
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
ที่อยู่
mijn adres
O que você gostaria de mudar
ชื่อ
mijn naam
O que você gostaria de mudar
ภาพถ่าย
mijn foto
O que você gostaria de mudar
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
สูญหาย
verloren
Problema com a carteira
ถูกขโมย
gestolen
Problema com a carteira
ได้รับความเสียหาย
beschadigd
Problema com a carteira
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Ik heb een blanco strafblad.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Informar a nacionalidade de seu cônjuge