Francês | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Pedir formulários
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Perguntar a data de emissão de um documento
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Où votre [document] a été délivré ?
Perguntar o local de expedição do documento
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Perguntar quando o documento de identidade expira
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Dizer que você precisa solicitar um documento
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mon/ma [document] a été volé(e).
Denunciar o roubo de um de seus documentos
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
ข้อมูลเป็นความลับ
Ces informations sont confidentielles.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

คุณชื่ออะไร
Comment vous appelez-vous ?
Perguntar o nome de alguém
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Où résidez-vous ?
Perguntar onde alguém mora
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Où habitez-vous ?
Pedir o endereço de alguém
สัญชาติของคุณคืออะไร
Quelle est votre nationalité ?
Perguntar pela cidadania de alguém
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Ma situation matrimoniale est _____.
Dizer qual é seu estado civil
โสด
célibataire
Estado civil
แต่งงานแล้ว
Marié(e)
Estado civil
แยกกันอยู่
Séparé(e)
Estado civil
หย่าร้าง
Divorcé(e)
Estado civil
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
en concubinage
Estado civil
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
dans une union civile
Estado civil
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
en concubinage
Estado civil
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
en partenariat domestique
Estado civil
เป็นม่าย
veuf/veuve
Estado civil
คุณมีบุตรไหม
Vous avez des enfants ?
Perguntar se alguém tem filhos
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Vous avez des personnes à charge ?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Je voudrais réunir ma famille.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Quels documents dois-je apporter ?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Perguntar se existem custos para o registro
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Je voudrais demander un permis de séjour.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Frais hospitaliers
Exemplo de cobertura de plano de saúde
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Frais de consultation d'un spécialiste
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การทดสอบวินิจฉัย
Tests diagnostiques
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การผ่าตัด
Opérations chirurgicales
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Traitement psychiatrique
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การรักษาฟัน
Soins dentaires
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การรักษาตา
Soins oculaires
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Perguntar como você pode extender seu visto
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
ฉันต้องการจอง __________
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
การทดสอบภาคทฤษฎี
le code
Tipo de prova
การทดสอบภาคปฏิบัติ
la conduite
Tipo de prova
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
ที่อยู่
mon adresse
O que você gostaria de mudar
ชื่อ
mon nom
O que você gostaria de mudar
ภาพถ่าย
ma photo
O que você gostaria de mudar
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
สูญหาย
perdu
Problema com a carteira
ถูกขโมย
volé
Problema com a carteira
ได้รับความเสียหาย
abîmé
Problema com a carteira
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Je n'ai pas de casier judiciaire
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Mon conjoint est [nationalité].
Informar a nacionalidade de seu cônjuge