Espanhol | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Pedir formulários
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Perguntar a data de emissão de um documento
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Perguntar o local de expedição do documento
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
¿Cuándo caduca su DNI?
Perguntar quando o documento de identidade expira
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Dizer que você precisa solicitar um documento
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Me han robado el/la (documento).
Denunciar o roubo de um de seus documentos
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
ข้อมูลเป็นความลับ
La información es confidencial.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

คุณชื่ออะไร
¿Cómo se llama usted?
Perguntar o nome de alguém
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
¿Dónde vive usted?
Perguntar onde alguém mora
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
¿Cuál es su dirección?
Pedir o endereço de alguém
สัญชาติของคุณคืออะไร
¿Cuál es su nacionalidad?
Perguntar pela cidadania de alguém
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
¿Cuándo llegó a (país)?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
¿Me deja su DNI, por favor?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Mi estado civil es ______________.
Dizer qual é seu estado civil
โสด
soltero/a
Estado civil
แต่งงานแล้ว
casado/a
Estado civil
แยกกันอยู่
separado/a
Estado civil
หย่าร้าง
divorciado/a
Estado civil
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
cohabitante
Estado civil
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
en unión civil
Estado civil
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
pareja de hecho
Estado civil
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
pareja de hecho
Estado civil
เป็นม่าย
viudo/a
Estado civil
คุณมีบุตรไหม
¿Tiene usted hijos?
Perguntar se alguém tem filhos
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
¿Residen con usted personas a su cargo?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Me gustaría empadronarme.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
¿Qué documentos tengo que presentar?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Perguntar se existem custos para o registro
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Vengo a registrar mi domicilio.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
¿Necesito un seguro de salud privado?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
¿Qué cubre el seguro de salud?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Tasas hospitalarias
Exemplo de cobertura de plano de saúde
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Honorarios de médicos especialistas
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การทดสอบวินิจฉัย
Pruebas diagnósticas
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การผ่าตัด
Intervenciones quirúrjicas
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Tratamiento psiquiátrico
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การรักษาฟัน
Tratamientos dentales
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การรักษาตา
Tratamientos oftalmológicos
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Perguntar como você pode extender seu visto
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Me gustaría matricular mi vehículo.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
ฉันต้องการจอง __________
Me gustaría inscribirme en ___________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
การทดสอบภาคทฤษฎี
el examen teórico
Tipo de prova
การทดสอบภาคปฏิบัติ
el examen práctico
Tipo de prova
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
ที่อยู่
la dirección
O que você gostaria de mudar
ชื่อ
el nombre
O que você gostaria de mudar
ภาพถ่าย
la fotografía
O que você gostaria de mudar
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
สูญหาย
lo he perdido
Problema com a carteira
ถูกขโมย
me lo han robado
Problema com a carteira
ได้รับความเสียหาย
se ha dañado
Problema com a carteira
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
No tengo antecedentes penales.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Informar a nacionalidade de seu cônjuge