Alemão | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Wo kann ich das Formular für____finden?
Pedir formulários
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Perguntar a data de emissão de um documento
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Perguntar o local de expedição do documento
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Perguntar quando o documento de identidade expira
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Dizer que você precisa solicitar um documento
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Denunciar o roubo de um de seus documentos
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
ข้อมูลเป็นความลับ
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

คุณชื่ออะไร
Wie heißen Sie?
Perguntar o nome de alguém
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Wo wohnen Sie?
Perguntar onde alguém mora
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Wie ist Ihre Adresse?
Pedir o endereço de alguém
สัญชาติของคุณคืออะไร
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Perguntar pela cidadania de alguém
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Mein Familienstand ist_____.
Dizer qual é seu estado civil
โสด
ledig
Estado civil
แต่งงานแล้ว
verheiratet
Estado civil
แยกกันอยู่
getrennt
Estado civil
หย่าร้าง
geschieden
Estado civil
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
zusammenlebend
Estado civil
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
in einer eingetragenen Partnerschaft
Estado civil
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
unverheiratetes Paar
Estado civil
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
in einer Partnerschaft
Estado civil
เป็นม่าย
verwitwet
Estado civil
คุณมีบุตรไหม
Haben Sie Kinder?
Perguntar se alguém tem filhos
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Gibt es Anmeldegebühren?
Perguntar se existem custos para o registro
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Krankenhausgebühren
Exemplo de cobertura de plano de saúde
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Facharztkosten
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnosetests
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การผ่าตัด
Chirurgische Eingriffe
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psychiatrische Behandlung
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การรักษาฟัน
Zahnbehandlungen
Exemplo de cobertura de plano de saúde
การรักษาตา
Augenbehandlungen
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Perguntar como você pode extender seu visto
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Ist mein Führerschein hier gültig?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
ฉันต้องการจอง __________
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
การทดสอบภาคทฤษฎี
den Theorieteil
Tipo de prova
การทดสอบภาคปฏิบัติ
den praktischen Teil
Tipo de prova
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
ที่อยู่
die Adresse
O que você gostaria de mudar
ชื่อ
den Namen
O que você gostaria de mudar
ภาพถ่าย
das Foto
O que você gostaria de mudar
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
สูญหาย
verlorenen
Problema com a carteira
ถูกขโมย
gestohlenen
Problema com a carteira
ได้รับความเสียหาย
beschädigten
Problema com a carteira
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Informar a nacionalidade de seu cônjuge