Italiano | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Pedir formulários
När var ditt [dokument] utfärdat?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Perguntar a data de emissão de um documento
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Perguntar o local de expedição do documento
När går din legitimation ut?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Perguntar quando o documento de identidade expira
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Dizer que você precisa solicitar um documento
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Denna information är konfidentiell.
Le informazioni sono riservate.
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Vad heter du?
Come si chiama?
Perguntar o nome de alguém
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Var bor du?
Dove risiede?
Perguntar onde alguém mora
Vad är din adress?
Qual è il suo indirizzo?
Pedir o endereço de alguém
Vilken nationalitet tillhör du?
Qual è la sua cittadinanza?
Perguntar pela cidadania de alguém
När anlände du till [landet]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Kan du visa mig din legitimation?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Min civilstatus är __________.
Il mio stato civile è __________.
Dizer qual é seu estado civil
singel
celibe (m) / nubile (f)
Estado civil
gift
coniugato/a
Estado civil
separerad
separato/a
Estado civil
skild
divorziato/a
Estado civil
sambo
convivente
Estado civil
i ett partnerskap
in un'unione civile
Estado civil
ogift par
in una coppia non sposata
Estado civil
i ett partnerskap
in un'unione di fatto
Estado civil
änka
vedovo/a
Estado civil
Har du barn?
Ha figli?
Perguntar se alguém tem filhos
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Ha familiari a carico?
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Vilka dokument ska jag ta med?
Quali documenti devo portare?
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Kostar det något att registrera sig?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Perguntar se existem custos para o registro
Jag vill registrera min bostad.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Vad täcker sjukförsäkringen?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Patientavgifter
Spese ospedaliere
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Specialistkostnader
Spese per la consultazione di uno specialista
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Diagnostiska prov
Test diagnostici
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Kirurgiska ingrepp
Operazioni chirurgiche
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Psykiatrisk behandling
Trattamento psichiatrico
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Tandbehandlingar
Cure dentali
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Ögonbehandling
Cure oculistiche
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

Varför begär du ett inresevisum?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Perguntar como você pode extender seu visto
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Är mitt körkort giltigt här?
La mia patente di guida è valida?
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Vorrei prenotare l' __________.
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
teoriprov
esame di teoria
Tipo de prova
uppkörning
esame di guida
Tipo de prova
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
adressen
l'indirizzo
O que você gostaria de mudar
namnet
il nome
O que você gostaria de mudar
bilden
la foto
O que você gostaria de mudar
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
borttappat
smarrita
Problema com a carteira
stulet
rubata
Problema com a carteira
förstört
deteriorata
Problema com a carteira
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Non ho precedenti penali.
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Informar a nacionalidade de seu cônjuge