Tailandês | Guia de Frases - Imigração | Documentos

Documentos - Geral

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Pedir formulários
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Perguntar a data de emissão de um documento
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Perguntar o local de expedição do documento
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Perguntar quando o documento de identidade expira
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Perguntar se alguém pode ajudar com o preenchimento do formulário
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Perguntar quais são os documentos que você precisa apresentar
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Dizer que você precisa solicitar um documento
Mój [dokument] został skradziony.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Denunciar o roubo de um de seus documentos
Składam podanie w imieniu _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Dizer que você está completando uma solicitação para outra pessoa
Podane informacje są poufne.
ข้อมูลเป็นความลับ
Dizer que a informação é confidencial e não será divulgada a terceiros
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Perguntar se você pode ter um comprovante de sua solicitação

Documentos - Informações pessoais

Jak się Pan/Pani nazywa?
คุณชื่ออะไร
Perguntar o nome de alguém
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Perguntar o nome e a data de nascimento de alguém
Gdzie Pan/Pani mieszka?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Perguntar onde alguém mora
Jaki jest Pana/Pani adres?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Pedir o endereço de alguém
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Perguntar pela cidadania de alguém
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Perguntar quando a pessoa chegou no país
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Pedir para a pessoa mostrar o documento de identidade

Documentos - Estado civil

Mój stan cywilny: _____.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Dizer qual é seu estado civil
kawaler/panna
โสด
Estado civil
żonaty/zamężna
แต่งงานแล้ว
Estado civil
w separacji
แยกกันอยู่
Estado civil
rozwodnik/rozwódka
หย่าร้าง
Estado civil
w konkubinacie
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Estado civil
w rejestrowanym związku partnerskim
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Estado civil
w związku partnerskim
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Estado civil
wdowiec/wdowa
เป็นม่าย
Estado civil
Czy ma Pan/Pani dzieci?
คุณมีบุตรไหม
Perguntar se alguém tem filhos
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Perguntar se a pessoa fornece apoio financeiro para pessoas morando com ela
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Declarar sua intenção de reencontrar sua família

Documentos - Registrando-se na cidade

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Declarar que você gostaria de se registrar junto à prefeitura
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Perguntar quais documentos você precisa trazer
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Perguntar se existem custos para o registro
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Declarar que você está presente para registrar seu domicílio
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Declarar que você gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Declarar que você gostaria de requisitar uma autorização de residência

Documentos - Seguro de saúde

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Dizer que você tem dúvidas sobre o seguro de saúde
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Perguntar se você precisa de seguro saúde privado
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Perguntar sobre a cobertura do seguro
Opłaty za pobyt w szpitalu
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Opłaty za konsultacje u specjalistów
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Badania diagnostyczne
การทดสอบวินิจฉัย
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Zabiegi chirurgiczne
การผ่าตัด
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Leczenie psychiatryczne
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Leczenie stomatologiczne
การรักษาฟัน
Exemplo de cobertura de plano de saúde
Leczenie okulistyczne
การรักษาตา
Exemplo de cobertura de plano de saúde

Documentos - Visto

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Perguntar porque alguém está requisitando um visto
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Perguntar se você precisa de um visto para entrar em um país
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Perguntar como você pode extender seu visto
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Perguntar por que sua requisição de visto foi negada
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Perguntar se você pode entrar com um pedido para residência permanente em um país

Documentos - Dirigir

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Perguntar se você tem que trocar a placa do carro, caso você a tenha trazido de seu país de origem
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Declarar que você gostaria de registrar seu veículo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Perguntar se sua carteira de motorista é válida no local
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Requisitar uma carteira de habilitação provisória
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
ฉันต้องการจอง __________
Declarar que você gostaria de marcar sua prova de direção
egzamin teoretyczny
การทดสอบภาคทฤษฎี
Tipo de prova
egzamin praktyczny
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Tipo de prova
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Declarar que você gostaria de mudar alguns detalhes da sua carteira de habilitação
adres
ที่อยู่
O que você gostaria de mudar
nazwisko
ชื่อ
O que você gostaria de mudar
zdjęcie
ภาพถ่าย
O que você gostaria de mudar
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Declarar que você gostaria de adicionar mais categorias à sua carteira de habilitação
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Declarar que você gostaria de renovar sua carteira de habilitação
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Declarar que você gostaria de substituir uma carteira de habilitação
zgubienie (prawa jazdy)
สูญหาย
Problema com a carteira
kradzież (prawa jazdy)
ถูกขโมย
Problema com a carteira
zniszczenie (prawa jazdy)
ได้รับความเสียหาย
Problema com a carteira
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Dizer que você gostaria de entrar com um recurso contra a proibição de conduzir

Documentos - Cidadania

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Declarar que você gostaria de entrar com um pedido de cidadania
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Perguntar onde você pode se registrar para um teste de idioma
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Declarar que você tem uma ficha criminal limpa
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Declarar que você possui o nível de proficiência linguística necessário
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Declarar que você gostaria de se inscrever para o teste de conhecimentos gerais sobre a vida no país
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Perguntar quais são as taxas para pedido de cidadania
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Informar a nacionalidade de seu cônjuge